Âûòòò äå íÀ CS Go

Қарсы соққы

Ñêòò қарсы соққымен

Cs.

× × × СО

Cs.

Бу

Қарсы ереуіл îèèèè

CS

CS 1.6

Ìÿ counter counter-де қарсы соққы

Cs Go ûëò å

À ÷ ÷ ëëëÜëÜëÜÜÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÜÜАÜÜÀÜÜÜÜÜÜüümüüuüüíüòÜüíü Ñëåäóåò çíàòü, ÷ О.И. âûëåòû IDE èãðå IA îôèöèàëüíûõ ñåðâåðàõ, è âûëåòû IDE ïîïûòêå çàéòè IA ñåðâåðà ñîîáùåñòâà îòëè ÷ àþòñÿ AdoA от äðóãà, БАӘ êàê íåîôèöèàëüíûå ñåðâåðà ïîäãðóæàþò AAI ñâîè íàñòðîéêè. Эсели æå ïðèñ eòeòeòeòe ììèìèìèìèß, тоспи, то турин

· ÓëÀòòÀòÀா

Counce Engline, å åüÜÜN Engle Engline, è å ÜÜÜÜÜA åate geü chewćику Таңқарт 1. Вествардиясарм, видженсиционалаңыз. Уарлау. Беліс, и,,, қà À îîî¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ × × × изà ûûûûûì, Коммиссим, депöòòò

 1. Леди менес Һансебебебіс
 2. Пикомööó csgo.exe, қосымша -> â â ü â ÜUEUE (ÜÜUÜUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURUUUUUUUUUUUUUURUNUE (ÜÜURUUUUUUUUUUUURUNUE (ÜÜURUE (ÜÜURUE) (ÜÜÜ)))))))))))))))))))))
 3. × òîáû èãðà êàæäûé DAC çàïóñêàëàñü IA âûñîêîì ïðèîðèòåòå, и IA íóæíî áûëî êàæäûé DAC ïðîäåëûâàòü ïðîöåäóðó âûøå - óêàæèòå â ñâîéñòâàõ çàïóñêà èãðû ïàðàìåòð -Бал

ÅÉÉññ ññññññññññ...... Ð åë À À À À À À À åäАÀÀ À À À òÀ òççççççççíççççççççççççççíççççíççççççíçç

 1. Сетомми ((MImImic * Mo * mijricðrursm »
 2. Пиком (å å CS GO ->
 3. Оқиға vëëëêÜUÜUÜAÜUAÜAtåü åûûûûûûûûûûûûûûûû
 4. Æ ì ìì òòü ê ìììììì
 5. Ескерту

Í ÷ ÷ ì ì ì ì ì ì ã'÷ããûûûûûûûûûû

 1. CS GO ÜÜUÜÜУУУУУУУУУУУУУУУУУУЛОВЕЛОВОТИТОВОТИОТОВОТ
 2. Cfg ïêêêêêô v v видео
 3. Setting.mat_quene_mode
 4. Тің петубел -1 - 1 --,,,,, ìmiciì amìm
 5. Ескерту

Âûøå óêàçàííû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå îøèáêè è IDE ÷ EIU âûëåòîâ, БАӘ ÷ О.И. ïðîäåëàâ íóæíûå ìàíèïóëÿöèè Au ïðàêòè ÷ åñêè íàâñåãäà ëèøèòå ñåáÿ ïðîáëåì ñ CS GO.

Ýò ííîi:

Сеньий т-си

Cs.

Сәлем, құрметті оқырмандар. Touch, GameBizClub командасы және біз қарсы соққылардың құпияларын ашуды жалғастырамыз: жаһандық қорлау, пайдалы ақпаратпен бөлісу және ойындағы жалпы қателіктермен күресуге көмектеседі. Бүгін біз техникалық бөлікті жалғастырамыз және егер CS Go серверлерге қосылмаса, не істеу керектігін түсіндіреміз.

Қосылу проблемалары көптеген адамдардан туындайды: клиентті іске қосу, фойеге кіру мүмкін емес, сондықтан көбінесе бұл сервер серверге жүгінбейді. Ол толық жұмыс істемейді, өйткені байланыс жұмыс істемейді, бірақ боттармен ойнауға арналған карта жасаңыз - мүлде емес. Бұл нұсқаулықта серверлермен және оларды қалай шешуге болатын қателіктер туралы оқыңыз.

Осы мақаладан сіз мыналарды білесіз:

Жүйелік талаптар

Қарама-қарсы ереуіл: Ғаламдық қорлау Windows амалдық жүйесінің XP, 7, 8 және 10 нұсқасы бойынша жасалады, сондықтан Mac және басқа операциялық жүйелердегі тұрақты жұмысқа кепілдік берілмейді, сондықтан әзірлеушілер Windows жүйесін орнатуды ұсынады. Егер компьютер жүйелік талаптарға сәйкес келсе, ойын жақсы жұмыс істейді.

Әзірлеушілердің тағы бір ұсынысы - бұл тек лицензиялық нұсқаны бумен белгілеу. CS-тің бұзылған нұсқасын ойнату проблемалық болып табылады - бу сізге ресми серверлерге мүмкіндік бермейді және бәсекеге қабілетті ойын іздемейді және сіз тек қоғамның бейресми серверлерінде ойнай аласыз.

Толығырақ - CS: Go - қайда және оны қалай алуға болады?

Техникалық қателер

Егер қосылымда ақау болса, серверлерге ешқандай байланыс немесе тұрақты байланыс жоқ, ойынды қайта қосу немесе компьютерді қайта қосу керек. Мәселе шешкен жоқ па? Желіге қосылуды тексеріңіз - Мүмкін, жұмыс істеп тұрған жұмыс провайдеріне байланысты Интернетке ешқандай байланыс жоқ, маршрутизатордан немесе төленбеген Интернеттен өшірілген шығар.

Егер COP қауымдастық серверлеріне қосылмаса, Сүзгі параметрлеріндегі құсбелгілерді тексеріңіз: Параметрлер белгілеу белгілерін алып тастаңыз, сәйкестіктерді іздеу кезінде полигонның рұқсат етілген максималды мәнін арттырыңыз. Параметрлерде жоғары талаптармен ойын матчтарды толығымен критерийлермен іздейді. Егер сәйкестік жарамсыз болса, онда іздеу парағы бос болады.

Жоғарыда сипатталған әрекеттерден кейін мәселе шығады, ал проблема - желіге қосылу және параметрлер ретпен, бірақ іске қосқаннан кейін ештеңе болмайды. Бұл жағдайда сіз ойыннан шығып, буды сөндіруіңіз керек, ойынның түбірлік каталогына өтіп, әкімшінің атынан іске қосыңыз - Бағдарламаның жеткіліксіз басымдылығы оның жеткіліксіздігі толық жұмыс.

Жаңарту қателері

Серверлермен проблема ескі файлдарды жаңадан шығарғаннан кейін пайда болуы мүмкін - сирек кездесетін жағдайлардан кейін пайда болуы мүмкін - сирек жағдайларда ойын қателіктер шығарады, мысалы, фойе мен апаттарға кірмейді. Бұл жағдайда COPEN түймесін қайта жүктеңіз және жүктеңіз немесе кэшті тазалаңыз.

Оны оңай жасаңыз - CS: Global Sensen obill ovaly Бумен қорлау тізімінде оны тінтуірдің оң жақ батырмасымен нұқыңыз және Параметрлер мәзірінде «кэш кэші» тармағын таңдаңыз. Бу жергілікті файлдарды қалпына келтіреді, ойынның қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті зақымдалған файлдарды жүктейді және ауыстырады.

Әр жаңартудан кейін оны дереу орнатуды ұсынамыз. Егер бұл орындалмаса, компьютердегі нұсқа серверлік нұсқадан өзгеше болады - бұл сонымен қатар серверлермен байланыс қателеріне әкелуі мүмкін.

Firevol проблемалары

Брандмауэр және антивирустық бағдарламалар сәйкестендірудің мүмкін еместігін тудыруы мүмкін, оларды жасаңыз немесе қосуға болмайды. Бұл бағдарламалар компьютерде орнатылған белгілі бір бағдарламалар үшін желіге кіруді бұғаттайды.

Әсіресе көбінесе бұл жаңа антивирусты жаңартқаннан немесе орнатқаннан кейін болады, ол әдепкі бойынша CS-ге кіруді бұғаттай алады: Go.

 • Егер ойын лицензияланған болса - оны сенімді антивирустық қосымшалардың тізіміне немесе құлыпты жою үшін Ерекшеліктер тізіміне қосыңыз.
 • Қарақшылармен - антивирустық күдікті немесе шпиондық бағдарламаны ескере алатын бұзу бағдарламасы қиынырақ. Бұл жағдайда сіз оны өшіргенше ескертулер мен блокқа қол жеткізуді шығарады. Бірақ антивирус өшірулі болған кезде, сіз тарататын әртүрлі тыңшылық деректерді зиянкестерге «алып кете аласыз».

Сондықтан, біз сізге тек CS лицензиялық нұсқасын құруға кеңес береміз: Go және желіге вируссыз желіге бармаңыз.

Сирек қателіктер

Өте сирек жағдайларда серверге қосылу сервердің өзі дұрыс емес болған кезде бұзылуы мүмкін. Егер Creator барлық командаларға қосылуы және консольге жақсырақ болса, кейбір ойыншылар қосыла алмайды.

Бұл проблема жай ғана шешіледі. «SV_FORCEPRELELOALL 1» пәрменін енгізіңіз - ол басқа адамдарға карталарды толық жүктеуден кейін ғана қосуға мүмкіндік береді.

Қорытындайық

Бұл нұсқаулықта біз полиция қызметкерлеріне қосылмаса не істеу керектігін айттық. Негізгі қателер желі параметрлерімен, компьютерлермен және антивирустық бағдарламалармен байланысты. Бақытымызға орай, проблемалардың көпшілігі 10-15 минутта шешіледі.

Оқыңыз Сонымен қатар, егер CS: GO апатқа ұшыраса немесе басталмаса не істеу керек?

Біздің блогтың келесі мақалалары СӨЖ туралы көбірек пайдалы ақпарат болып табылады. Пікірлеріңізге сұрақтарыңыз қалдырыңыз - біз оларға жауап беруге қуаныштымыз. Және байланыста болыңыз. Барлығына.

Team GameBizBelub.

CS-де 30 рет қайталағаннан кейін қосылым сәтсіз аяқталды: Go - қалай түзетуге болады

Автор Юрий Власович Көріністер 791. Жарық көрген Жаңед

Егер CS басталғаннан кейін: GO немесе негізгі мәзірде қате пайда болады: 30 рет қайталағаннан кейін қосылым сәтсіз аяқталды - мақаланы толығымен оқыңыз. Біз сізге ойын файлдарының тұтастығын, Интернет жылдамдығын, пингтің жылдамдығын қалай тексеруге және осы қатенің мүмкін себептерін жоюға болатындығын айтамыз. Төмендегі скриншотта қате бар терезенің мысалы. Connection failed after 30 retries в CS GO

Қате дегеніміз, клип Cliff себебі неде

CS-де 30 рет қайталағаннан кейін қосылым сәтсіз аяқталды: GO сөзбе-сөз «30 әрекетден кейін байланыс қатесі» деп аударылған. Анау. Ойын сервермен байланыс орнатуға тырысты, ал ол сәтсіздікке ұшырады. Мұнда бірнеше себептер болуы мүмкін: Интернеттің баяу жылдамдығынан, ол жоғары пинг жасайды. Ойын порттарын бұғаттамас бұрын. Antivirus, Windows BrandMauer, VPN компьютерлік бағдарламасында немесе Интернет-провайдерде жұмыс істеп тұрған Windows BrandMauer бұғатталуы мүмкін. Қазіргі уақытта жалпыға ортақ мәселе - бұл ойынның өзінде жаңартылған жаңартулар немесе партиялар. Бұл жағдайда ол серверден серверден мүмкіндік бермейді, сондықтан сервер «қорғалған», өйткені алаяқтармен «қорғалған», өйткені алаяқтар есептегіш ереуілдегі кітапханаларды қайта жазады немесе ауыстырады. Біз 90% жағдайда істерді жоятын алгоритмді жазамыз қосылыммен. Көрсетілген ретпен әрекеттерді орындаңыз.

Қосылымды қалай жөндеуге болады

Параметрлер мен CS-де файлдарды тексеруден бұрын, біз GO, біз үш негізгі нәрсені жасаймыз: Антивирусты және жұмыс істеп тұрған VPN бағдарламаларын өшіріңіз (антивирус әдетте қалаған порттарды бұғаттамайды, бірақ кейде ол болады). Әрі қарай, біз «басқару тақтасына» барып, брендуманы өшіреміз, бұл «Windows Defender». Үшінші қадам - ​​Wi-Fi қосылымында үзіліс болмайтындай етіп маршрутизаторды қайта жүктеп алыңыз. Енді нұсқауларды орындаңыз:

 1. IP мекенжайын көрсете алатын кез-келген сайтты ашыңыз, оны буфер немесе мәтіндік құжатқа көшіру керек. Сіз жалғастыра аласыз https://2ip.ru/ .

  Копируем айпи адрес с сайта
  IP мекенжайын сайттан буферге немесе ноутбукке көшіріңіз

 2. Біз бу ашамыз, біз CS кітапханасынан таба аламыз: Go ойындары және қасиеттерге өтіңіз.

  Заходим в Свойства игры
  Біз CS қасиеттеріне кіреміз: PCM-ді атыңыз

 3. Әрі қарай «Бастау параметрлерін орнату ...» түймесін басыңыз. Установить параметры запуска
 4. Біз «+ ClientPort 95.111.116.2» қатарында тіркелгіміз. Осы сандардың орнына IP мекенжайын белгілеп, «ОК» түймесін басыңыз. Прописываем клиентпорт с вашим IP адресом
 5. Әрі қарай «Жергілікті файлдар» қойындысын және «Ойын файлдарының тұтастығын тексеріңіз ...».

Тексеру аяқталғаннан кейін CS іске қосыңыз: барып, кез-келген режимге өтіп, ойынды бастауға тырысыңыз.

Егер қате жоғалып кетпесе, сіз басқа порттарды бір жолға тіркеңіз, алдымен «+ clientPort 26006», егер қосылмаған болса, онда «+ ClientPort 26007».

табу

Көбінесе, CS-де 30 рет қайталағаннан кейін байланыс сәтсіз аяқталды: Интернет ақауларына немесе баяу байланысқа байланысты. VPN қосылымын немесе брендті бұғаттау кезінде жиі жиі кездеседі.

Егер сізде ескі маршрутизатор болса, ол сәтсіздіктермен жұмыс істей алады, ойынды іске қоспас бұрын, оны қайта іске қосып, қайта іске қосып, бағдарламалық жасақтаманы өндірушінің ресми сайтында қосымша жаңартып аласыз.

Қандай қосылым бастапқы параметрлердегі IP мекен-жайымен клиент портын тіркемейді. Түсініктемелермен жазыңыз Егер біздің кеңесіміз сізге көмектескен болса, егер сізде сұрақтар болса, осы беттен сұраңыз.

Полкт серверіне қосылу мүмкін болмады

Ең көп кездесетін мәселелердің бірі - CS GO серверлерге қосылмайды. Бірден айтамын, кейде ойын іздеудің себебін белгілеймін. Иә, ХХІ ғасыр ауласында миллиондаған ойыншылар полиция ойнайды, бірақ кейбір құпиялар зерттелмеген болып қалады.

Мен не істей бастағым келеді. DDoS шабуылы серверде соққы болған күндер бар. Бұл жағдайда сіз ғана емес, тек серверлерге қосыла алмайды. Бұл жиі кездеспейді, бірақ әлі де болады. Мен полицияда аптасына 2-3 рет ойнаймын, ал бір жерде серверден 1-2 рет сервер болмауы мүмкін.

Сондықтан, альпинизмге дейін және бір нәрсені өзгертуге тырысқанға дейін, серверлердің бәрі дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. Егер бұған дейін, бәрі сізбен жақсы болды, және кенеттен, онымен емес, бұлай емес, сіз ойынға қосыла алмайсыз, содан кейін асықпаңыз және күнді күтпеңіз. Егер келесі күні жағдай болса, онда проблема сіздің жағыңызда болуы мүмкін.

Серверлермен проблеманың қалай түсінуге болады? Шын мәнінде, интуитивті. Ойын іздейтін ойыншылар санына қараңыз. Әдетте олардың саны 5000 адамнан аспайды.

Егер ол жерде 10 000 немесе 20 000 ойыншы көрсетілсе, онда бұл олардың жағында анық. Сонымен қатар, сізде тақырып жоқ және түгендеуді көрсетпеуі мүмкін. Бұл жағдайда жазба «Ойынға қосылу» және «Ойыншылар мен серверлерді іздеу» және «айырмашылық жоқ) болуы мүмкін (ешқандай айырмашылық).

Бұл түсінілді. Егер сіз әлі де сіздің жағыңызда проблема болса, төменде сипатталған кез-келген нәрсені көріңіз. Бұған дейін бір нүкте бар: бу отбасын бөлісу режимінде желі ойыны қол жетімді емес. Есіңізде болсын, мәселе осында болуы мүмкін. Егер сізде қарақшы болса - сол сияқты.

Әкімшінің атынан іске қосыңыз. Будан шығу үшін, Әкімшінің атынан Label -> Төзімді нұқыңыз.

Максималды пингті өзгертіңіз. Полктің өзіне барыңыз -> Параметрлер -> Ойын параметрлері тармағын таңдаңыз. Ping слайдерін 150-ден 315-ке дейін өзгертіңіз. Серверге қайта қосылуға тырысыңыз.

Жүктеу аймағын өзгерту. Бу параметрлеріне өтіңіз -> Жүктеулер қойындысын таңдаңыз және жүктеп алу үшін аймақты өзгертіп көріңіз. Ресей - Мәскеу (егер сіз тұрсаңыз, басқа аймақты өзгертіңіз).

Маршрутизаторды қайта жүктеу. Маршрутизаторды розеткадан тексеріңіз, бірнеше минут күтіңіз және артқа қарай бұрыңыз.

Windows брандмауэрін ажыратыңыз. Мұны қалай жасау туралы нұсқаулар, YouTube-ге қарауды ұсынамын. Көбінесе антивирусты алып тастауға кеңес беріледі, бірақ мен бұған кеңес бермеймін. Максимум - екіншісіне ауыстырыңыз, бірақ 95% антивирустық ықтималдығы кінәлі емес.

Желі параметрлерін қалпына келтіріңіз. Әкімші атауындағы жол пәрменін ашып, осы төрт пәрменді ашыңыз. Пәрмендерді орындағаннан кейін, компьютерді қайта іске қосыңыз.

IPv6 протоколын өшіріңіз. Желілік қосылым сипаттарына өтіп, Интернет протоколының 6 нұсқасын өшіріңіз. Қайта жүктеу.

Буды қалпына келтіріңіз. Келесі әрекеттерді орындау және жүргізу үшін Бастау-> түймесін басыңыз: Бу: // FlushConfig.

Сондай-ақ, Netsh Winsock қалпына келтіруді пәрмен жолына жүргізуге тырысыңыз. Қайта жүктеу.

Егер ештеңе көмектеспесе - терезелерді қайта орнатыңыз, зардап шекпеңіз. Сіз білесіздер, кейде Windows 2 рет жылдам және серверлерге қосылудың мүмкін еместігінен гөрі оңайырақ қайта орнатыңыз. Егер сізде тек 500 ойыншықтар болса, бірақ сізге қажет пе? Егер Windows қайта орнатқаннан кейін Windows енгізілмесе, 90% ықтималдығы бар, бұл Интернеттегі проблема.

Біз сіздің IP мекен-жайыңызбен клиенттерді тағайындаймыз

Біз сіздің IP мекен-жайыңызбен клиенттерді тағайындаймыз

24.02.2021 Автор: admin