Âûòòòò ääå íà cs go

TEGENAANVAL

Ñêêàòü bij tegenstaking

CS.

× × × CS

CS.

Stoom

Counter-Strike  îîèèèè

CS

CS 1,6 Îÿÿåèåå

ÌÎÄ ÿÿ Counter-Strike

CS Go âûëòò å

Î ÷ ÷ ëëëëëëûââÿàààààààààüüüüüüüüüüüüüüüòòüüòüüíîíîîîîîîîîòòîîîîíîîíîîîîîîîîîîî Ñëåäóåò çíàòü, î è âûëåòû EADA íà îôèöèàëüíûõ ñåðâåðàõ, è è âûëåòû ïîïûòêå çàéòè íà ñåðâåðà ñîîáùåñòâà îòëè ÷ Athony ADOA iO äðóãà, ê ê íåîôèöèàëüíûå ñåðâåðà ïîäãðóæàþò Aai Ñàí¸ê íàñòðîéêè. Åñëè à ŠÃðîáëåìà ïðîèñõîäèò èìåííî ñ îôèöèàëüíûìè èÃðàìè, òî ðàññìîòðèì âîçìîæíûå ðåøåíèÿ.

Ïîóóóóòààòàò CS GO WAAR WAAR BIJDAGE PUNT OPTIES?

Source Engine ENGLINE, è è åíüüüüüüü AO øøøøøøøøøøøìøìøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø. Êàèèééééêêêêêêëëvrëëåååååååååååååå, è, è è è ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ò Ûûûûûûûûûûûòììììììûòòûûûûûûòûûûûûûûûòûûûûûûûûûûûûûûûòòûûûûûûûûûûûûûûûòòûûûûûûûòûûûûûûûûòûûûûûûûûûûûûûû

 1. Lady Äèñåååå ààà ÷, íàõîääìììööñññññññ
 2. ÏêììÖÑÑÑÓ CSGO.EXE, OPTIONEEL ->  ÂÑÑêÉÉ (ÜÜÜÜÜÜÜRÃANAÅÅÅòòòòòòòòòòÜòÜÜÜÜ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 3. × òîáû EADA êàæäûé DAC çàïóñêàëàñü íà âûñîêîì ïðèîðèòåòå, è íå íóæíî áûëî êàæäûé DAC ïðîäåëûâàòü ïðîöåäóðó âûøå - óêàæèòå â ñâîéñòâàõ çàïóñêà èãðû ïàðàìåòð -High

Åù¸¸ééééé ÉîîééñññññññññîîÎîîÎîîî Ð åëèè âà èääààäààäàààà å Åååòòòòåçåíåçíííííåûûûååûûûûûûûûåûûûûûûûûûûûûûàûûûûûûûàåò ûååûà òò àààåååååååååååååååååå

 1. Ïåîäèììì Â Â ñòòìììììì (((ììììììììììììììììððìðìðððððððì
 2. Ïêìì ÏÎ Å CS GO ->
 3. Gelegenheid  â ëàêêÜÜÜÅÅÅÅÅ ûûûûûûûûûûûûûûûûûû
 4. Æìì èòòüü ê ê æÄìì
 5. Notitie

Í ÷ ÷ ì ì ããààòòòòããûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûût

 1. CS GO ê äääääüüüüüåååååååîìîìîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî
 2. CFG Ïêêêêêêêôôôô V VIDEO
 3. Setting.mat_quene_mode
 4. Ïî îèþþþþþþþþþþþþåååååååòò -1 - ,,,,,, ìììììììììììììììììììììì
 5. Notitie

Âûøå óêàçàííû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå îøèáêè è è ÷ EIU âûëåòîâ, ê î ïðîäåëàâ íóæíûå ìàíèïóëÿöèè au ïðàêòè ÷ Anee íàâñåãäà ëèøèòå Naay ïðîáëåì ñ CS GO.

Ýò ÑÑÍÎÎÎ:

Ñòèèè ïî ïÃåå cs

CS.

Hallo, beste lezers. In contact, de GameBizclub-commando, en we blijven de geheimen van Counter-Strike bouwen: Global Offensive, deel nuttige informatie en helpen bij het omgaan met gemeenschappelijke fouten in het spel. Vandaag zullen we het technische gedeelte voortzetten en uitleggen wat te doen als de CS GO niet verbinding maakt met de servers.

Verbindingsproblemen ontstaan ​​uit veel mensen: het is onmogelijk om de klant te lanceren, in de lobby te gaan en vaak gebeurt het dat de agent de server niet op zoek is naar de server. Het werkt niet volledig, omdat de verbinding niet werkt, maar maak een kaart voor het spelen met bots - helemaal niet. Lees in deze handleiding over de hoofdfouten met servers en hoe ze ze op te lossen.

Uit dit artikel leert u:

Systeem vereisten

Counter-Strike: Global Offensive wordt gemaakt onder Windows-besturingssysteemversies XP, 7, 8 en 10. Stabiel werk op Mac en andere besturingssystemen is niet gegarandeerd, dus ontwikkelaars raden aan om Windows te installeren. Het spel werkt prima als de computer voldoet aan zijn systeemvereisten.

Een andere aanbeveling van de ontwikkelaar is om alleen de gelicentieerde versie in Steam vast te stellen. Het spelen van de gehackte versie van CS: GO (Pirate) zal problematisch zijn - Steam zal u niet toestaan ​​aan officiële servers en zal niet op zoek zijn naar een competitief spel en u kunt alleen spelen op onofficiële servers van de Gemeenschap.

Lees meer - Licentie CS: Go - Waar en hoe het te krijgen?

Technische fouten

Als er een probleem is met de verbinding - er is geen verbinding of stabiele verbinding met de servers, moet u het spel opnieuw opstarten of de pc opnieuw opstarten. Het probleem heeft niet opgelost? Controleer de verbinding met het netwerk - misschien is er geen verbinding met internet vanwege de werkingsprovider, de router of onbetaald internet uitgeschakeld.

Als de COP niet verbinding maakt met de community-servers, vinkt u de selectievakjes in de filterinstellingen aan: Verwijder de instelmarkeringen, verhoog de maximaal toegestane pingwaarde bij het zoeken naar wedstrijden. Met hoge vereisten in de instellingen, zal het spel naar wedstrijden zoeken met opgeblazen criteria. Als er geen overeenkomst is - dan is het zoekblad leeg.

Het is mogelijk dat na de hierboven beschreven acties het probleem niet weggaat - verbinding met het netwerk en de instellingen zijn in orde, maar na het lanceren van niets gebeurt. In dit geval moet u uit het spel komen en de stoom uitschakelen, naar de hoofdmap van het spel gaan en het Steam.exe-bestand uitvoeren namens de beheerder - de onvoldoende prioriteit van het programma vaak de onmogelijkheid van zijn Volledig functioneren.

Update fouten

Het probleem met servers kan optreden na de update die oude bestanden vervangt met nieuwe - in zeldzame gevallen, het spel begint fouten uit te geven, bijvoorbeeld in de lobby en crasht. Verwijder in dit geval en upload de COP opnieuw of reinig de cache.

Maak het gemakkelijk - Selecteer CS: Global Offensive in de lijst Steam Games, klik erop met de rechtermuisknop en selecteer "Cache herbeoordelen" in het menu Instellingen. Steam herstelt lokale bestanden op de pc, downloadt en vervang de beschadigde bestanden die nodig zijn voor de normale werking van het spel.

Na de release van elke update raden we aan het onmiddellijk te installeren. Als dit niet is gedaan, verschilt de versie op de pc van de serverversie - dit kan ook leiden tot verbindingsfouten met servers.

FIRVOL-problemen

Firewall- en antivirusprogramma's kunnen ervoor zorgen dat de onmogelijkheid om overeenkomsten te vinden, aan te maken of mee te doen. Deze programma's blokkeren toegang tot het netwerk voor specifieke toepassingen die op uw pc zijn geïnstalleerd.

Vooral vaak gebeurt dit na het upgraden of installeren van een nieuwe antivirus, die standaard de toegang tot de CS kan blokkeren: GO.

 • Als het spel is gelicentieerd - voeg het toe aan de lijst met vertrouwde antivirus-toepassingen of in de lijst met uitzondering om het slot te verwijderen.
 • Het is moeilijker met piraten - een hack-programma dat Antivirus verdacht of spyware erin kan beschouwen. In dit geval zal het waarschuwingen uitgeven en de toegang blokkeren totdat u het uitschakelt. Maar wanneer de antivirus is uitgeschakeld, kunt u verschillende spyware-verzendgegevens "ophalen" naar indringers.

Daarom adviseren wij u om alleen de gelicentieerde versie van CS te vestigen: Ga en ga niet naar het netwerk zonder antivirus.

Zeldzame fouten

In zeer zeldzame gevallen kan de verbinding met de server worden verbroken wanneer de server zelf onjuist is. Als de maker alle opdrachten invoert om te voltooien en beter verbinding te maken met de console, kunnen sommige spelers niet aansluiten.

Dit probleem is eenvoudig opgelost. Voer de opdracht "sv_forcepreload 1" in - het staat andere mensen toe om alleen te verbinden na het downloaden van de volledige kaart.

Laten we samenvatten

In deze handleiding hebben we gezegd wat te doen als de agent geen verbinding maakt met de servers. Basisfouten worden geassocieerd met netwerkinstellingen, pc's en antivirusprogramma's. Gelukkig worden de meeste problemen opgelost in 10-15 minuten.

Lees ook - Wat te doen als CS: Ga crashen of start niet?

De volgende artikelen van onze blog zijn nog nuttige informatie over CS: GO. Laat uw vragen in de opmerkingen - we zullen ze graag beantwoorden. En neem contact op. Voor iedereen.

Team GameBizBelub.

Verbinding mislukt na 30 pogingen in CS: GO - Hoe te repareren

Auteur Yuri Vlasovich Keer bekeken 791. Gepubliceerd Bijgewerkt

Als na het starten van de CS: GO of in het hoofdmenu een fout verschijnt: Verbinding mislukt na 30 pogingen - lees het volledige artikel. We zullen u vertellen hoe u de integriteit van de game-bestanden, de snelheid van internet, ping kunt controleren en de mogelijke redenen voor deze bug elimineren. Een voorbeeld van een venster met een fout in de onderstaande schermafbeelding. Connection failed after 30 retries в CS GO

Wat betekent de fout, de redenen voor de clipklif

Verbinding mislukt na 30 pogingen in CS: GO wordt letterlijk vertaald als "Verbindingsfout na 30 pogingen." Die. Het spel probeerde 30 keer een verbinding met de server tot stand te brengen en het lukte niet. Er kunnen hier verschillende redenen zijn: van de langzame snelheid van internet, die een hoge ping maakt. Voordat je game-poorten blokkeert. Antivirus, Windows Brandmauer, die op een VPN-computerprogramma of uw internetprovider wordt uitgevoerd, kan worden geblokkeerd. Het momenteel gemeenschappelijk probleem is onveranderlijke updates of batches van het spel zelf. In dit geval staat de server niet toe vanaf de server, dus de server is "beschermd" van valsspelers, aangezien cheats de bibliotheken in tegenstaking overschrijven of vervangen. We zullen acties algoritme schrijven dat in 90% van de gevallen het probleem is om het probleem in te voeren met de verbinding. Voer acties uit in de opgegeven volgorde.

Hoe verbindingsverbindingsfout te repareren

Voordat u instellingen maakt en bestanden in CS controleert: GO, maken we drie belangrijke dingen: schakel het antivirus uit en de lopende VPN-programma's (de antivirus blokkeert meestal niet de gewenste poorten, maar soms gebeurt het). Vervolgens gaan we naar het "Configuratiescherm" en zetten we de Brandmaeer uit, het is de "Windows Defender". De derde stap - start de router opnieuw op, zodat er geen pauzes in Wi-Fi-verbinding zouden zijn. Volg nu de instructies:

 1. Open elke site die uw IP-adres kan weergeven, moet u het naar een buffer- of tekstdocument kopiëren. Je kunt doorgaan https://2ip.ru/ .

  Копируем айпи адрес с сайта
  Kopieer uw IP-adres van de site naar de buffer of sla op in een notebook

 2. We openen stoom, we vinden in de bibliotheek van CS: Go Games en ga naar de eigenschappen.

  Заходим в Свойства игры
  We gaan naar de eigenschappen van de CS: Go Slikken op PCM op naam Game

 3. Klik verder op "Startparameters instellen ...". Установить параметры запуска
 4. Wij registreren in de string "+ clientport 95.111.116.2". In plaats van deze nummers, schrijf dan uw IP-adres voor en klik op "OK". Прописываем клиентпорт с вашим IP адресом
 5. Open verder het tabblad "Lokale bestanden" en "Controleer de integriteit van de game-bestanden ...".

Nadat de cheque is voltooid, voert u CS uit: Ga en probeer naar elke modus te gaan en het spel te starten.

Als de fout niet verdwijnt, kunt u andere poorten in dezelfde regel registreren, eerst proberen "+ clientport 26006" en indien niet aangesloten, dan "+ clientport 26007".

bevindingen

Vaak is de verbinding mislukt nadat 30 PETRIES-fout wordt weergegeven in CS: GO DAN ARTIKEL PROBLEMEN OF EENZICHTE ASBINDING. Minder frequent in gevallen van het blokkeren van een VPN-verbinding of een Brandmaer.

Als je een oude router hebt, kan hij met mislukkingen werken voordat je het spel uitvoert, dan opnieuw opstarten, je kunt bovendien de firmware op de officiële website van de fabrikant bijwerken.

Wat de verbinding ook niet kiest om Clientport te registreren met zijn IP-adres in de opstartparameters. Schrijf in de opmerkingen als ons advies u heeft geholpen, als u vragen heeft, vraag dan onder deze pagina.

Kon geen verbinding maken met de server van de agent

Een van de meest voorkomende problemen is dat CS GO niet verbinding maakt met servers. Ik zal meteen zeggen dat soms de reden heeft gesteld waarom de game-zoekopdracht niet gewoon onmogelijk is. Ja, in de tuin van de 21e eeuw spelen miljoenen spelers in de agent, maar sommige geheimen blijven onontgonnen.

Ik wil beginnen met wat. Er zijn dagen waarop DDOS-aanval op de server is geraakt. In dit geval kan niet alleen u - niemand verbinding maken met servers. Dit gebeurt niet vaak, maar gebeurt nog steeds. Ik speel 2-3 keer per week in de agent en ergens 1-2 keer per maand is mogelijk niet beschikbaar.

Daarom, voor het klimmen en proberen iets daar te veranderen, zorg er dan voor dat de servers in orde zijn. Als daarvoor, alles was prima met jou, en plotseling, niet met dit niet hiermee geen verbinding maken met het spel, haast je dan niet en wacht en wacht op de dag. Als de volgende dag de situatie is gebeurd, dan is waarschijnlijk het probleem aan jouw kant.

Hoe te begrijpen dat het probleem met servers? In feite, intuïtief. Kijk naar het aantal spelers dat op zoek is naar het spel. Meestal bedraagt ​​hun aantal niet meer dan 5.000 mensen.

Als er 10.000 of 20.000 spelers daar worden weergegeven, is het duidelijk iets aan hun zijde. Bovendien heeft u de titel niet en laat de inventaris niet zien. In dit geval kan de inscriptie zowel "verbinden met het spel" zijn en "zoeken naar spelers en servers" (geen verschil).

Het werd begrepen. Als het nog steeds een probleem aan uw zijde is, probeer dan alles van de hieronder beschreven. Voordien is er één punt: in de modus Steam Family Sharing, is een netwerkgame niet beschikbaar. Houd er rekening mee dat het probleem hier kan zijn. Als je een piraat hebt - op dezelfde manier.

Lancering namens de beheerder. Verlaat Steam, klik op de rechtermuisknop-label -> RUN namens de beheerder.

Verander maximale ping. Ga naar de COP zelf -> Selecteer Instellingen -> Game-instellingen. Herschik de ping-schuifregelaar van 150 tot 315. Probeer opnieuw verbinding te maken met de server.

De downloadregio wijzigen. Ga naar Steam-instellingen -> Selecteer het tabblad Downloads en probeer de regio te wijzigen om te downloaden. Rusland - Moskou (als je al bevindt, verander dan de andere regio).

Herladen van de router. Controleer de router van de uitlaat, wacht een paar minuten en duw terug.

Schakel Windows Firewall uit. Instructies van hoe het te doen, raad ik aan om naar YouTube te kijken. Vaak wordt het nog steeds geadviseerd om de antivirus te verwijderen, maar ik zou dit niet aanraden. Maximum - Vervangen naar een ander, maar met een kans van 95% is antivirus niet de schuld.

Reset netwerk instellingen. Open de lijnopdracht op de naam van de beheerder en neem daar deze vier opdrachten: IPConfig / Flushdns, NetSh Int IPv4 Reset, NetSh Int IPv6 Reset, NetSh Winsock Reset. Nadat u de opdrachten hebt uitgevoerd, start u de computer opnieuw op.

Schakel IPv6-protocol uit. Ga naar de eigenschappen van de netwerkverbinding en schakel de Internet Protocol-versie 6. opnieuw op.

Stoom opnieuw instellen. Klik op de knop Start-> om het volgende uit te voeren en op te stappen: Steam: // Flushconfig.

Probeer ook neth winsock-reset naar de opdrachtregel te rijden. Start opnieuw op.

Als niets helpt - Windows opnieuw installeren, leed dan niet. Weet je, installeer soms ramen 2 keer sneller en gemakkelijker dan proberen de reden te vinden voor de onmogelijkheid om verbinding te maken met servers. Het enige als je maar 500 speelgoed daar hebt - maar heb je ze echt nodig? Als na het opnieuw installeren van Windows niet binnenkomt, dan is met een kans van 90% dit een probleem met internet.

We schrijven Clientport voor met uw IP-adres

We schrijven Clientport voor met uw IP-adres

24.02.2021 Автор: admin