Ûòòòòòòòòòò äå íà cs Go

KONTRATAK

Ñêêêàòü w Counter-Strike

Cs.

× × × CS

Cs.

Parowy

KONTRATAK

Cs.

CS 1.6 îÿååèåå.

Ìîä ÿÿ Counter-strike

CS Go Âûëòò

÷ ÷ ëëëëëûÂâàààààààààààààààààààààba, aaüüüüüüüüöíîîîî "òíî "îîîîîîîîot Ñëåäóåò çíàòü, ÷ Oi âûëåòû Ide Eada IA ​​îôèöèàëüíûõ ñåðâåðàõ, E âûëåòû Ide ïîïûòêå çàéòè IA ñåðâåðà ñîîáùåñòâà îòëè ÷ àþòñÿ äðóã iO äðóãà, OAE EAE íåîôèöèàëüíûå ñåðâåðà ïîäãðóæàþò aai Naie íàñòðîéêè. Åñëè ïå ïððîáåìà ïðîîñõîòò åíî î ààèààûèè òèè,, çæîûûû çîæûûûûûû îîîûûûûûûûîîîîûû.

ÏîóóëòÀàòàòÀòÀòÀòÀòÀò CS GO Gdzie opcje punktu?

Silnik Source ENGLINE, è è åíüüüüüüü ao øøøøøøøøøøøìøìøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø. ÊÀèèééééêêêêêêêëëëëëëëîîïïëëëëîîïïååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå - è, ò à À àîîî ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ × × × × ûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûììììììòööö öûûûûûûûûû

 1. Lady äèñååååå ààà À ÷, Íàõîääìììööñññññ
 2. Ïêêììöñññó csgo.exe, opcjonalnie -> Â êêéééééééééééééééééééééééééééé (> Â Â êêêìöööö ")))))))
 3. X òîáû Eada êàæäûé DAC çàïóñêàëàñü IA âûñîêîì ïðèîðèòåòå, E IA íóæíî áûëî êàæäûé DAC ïðîäåëûâàòü ïðîöåäóðó âûøå - óêàæèòå Â ñâîéñòâàõ çàïóñêà èãðû ïàðàìåòð -Wysoki

Ÿ¸¸¸éééé Éîééñññññññîîîîîîîîîîîîîîîîîî. Ð Åëèè âääaàaàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààa å åååòòÃçååíååûíííííçûûûûûûûûûííííÃûûûûûûûûûûûûûûûíûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûonia

 1. Ïîäèììì Â Â òììììì (((ìììììììììììðìððìðððððð
 2. CS Go -> ñâ
 3. Okazja â ÂëÀêêüüüåååå Åûûûûûûûûûûûû
 4. Æìì èòòüü ê ê ê êäìì
 5. Uwaga

 1. Cs Go êääääüüüüüüüüüüüüüüüäonia
 2. CFG ïêêêêêêêêôôôôôôôôôôôôôôôôôô v v v v v
 3. Ustawienie.mat_quene_mode.
 4. ÏîþþþþþþþþþþþþÀåååååååååååååååååò -1 - ,,,,, ìììììììììì
 5. Uwaga

Âûøå óêàçàííû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå îøèáêè è IDE ÷ EIU âûëåòîâ, OAE ÷ Oi ïðîäåëàâ íóæíûå ìàíèïóëÿöèè au ïðàêòè ÷ åñêè íàâñåãäà ëèøèòå Naay ïðîáëåì ñ CS GO.

Ý ñññíîî:

Ñòèè ïî ïÃååå cs

Cs.

Witaj, drodzy czytelnicy. W kontakcie, polecenie GameBizclub, a my nadal ujawniamy tajemnice Counter Strike: Global ofensywy, udostępniaj przydatne informacje i pomóż sobie poradzić ze wspólnymi błędami w grze. Dziś będziemy kontynuować część techniczną i wyjaśnimy, co zrobić, jeśli CS Go nie łączy się z serwerami.

Problemy z połączeniem pojawiają się od wielu osób: niemożliwe jest uruchomienie klienta, wejdź do holu, a często zdarza się, że policjant nie szuka serwera. Nie działa w pełni, ponieważ połączenie nie działa, ale utwórz kartę do gry z botami - wcale. W tym przewodniku przeczytaj o błędach głównych z serwerami i jak je rozwiązać.

Z tego artykułu dowiesz się:

Wymagania systemowe

Counter-Strike: Global ofensywa jest tworzona w ramach wersji systemu operacyjnego Windows XP, 7, 8 i 10. Stabilna praca na Mac i innych systemach operacyjnych nie jest gwarantowana, więc deweloperzy zalecają instalację systemu Windows. Gra będzie działać dobrze, jeśli komputer spełnia swoje wymagania systemowe.

Inną rekomendacją deweloperów jest ustanowienie tylko licencjonowanej wersji w Steam. Gra w hakowanej wersji CS: Idź (Pirat) będzie problematyczna - para nie pozwoli Ci oficjalnych serwerach i nie będzie szukał konkurencyjnej gry i można grać tylko na nieoficjalnych serwerach społeczności.

Czytaj więcej - Licencja CS: Go - gdzie i jak go zdobyć?

Błędy techniczne.

Jeśli istnieje problem z połączeniem - nie ma połączenia ani stabilnego połączenia z serwerami, musisz ponownie uruchomić grę lub uruchomić komputer. Problem nie rozwiązał? Sprawdź połączenie z siecią - może nie ma połączenia z Internetem ze względu na dostawcę pracy operacyjnej, wyłączony router lub nieodpłatny Internet.

Jeśli COP nie łączy się z serwerami wspólnotowymi, zaznacz pola wyboru w ustawieniach filtrów: Usuń znaki ustawień, zwiększ maksymalną dopuszczalną wartość ping podczas wyszukiwania dopasowań. Przy wysokich wymaganiach w ustawieniach gra będzie poszukiwać dopasowań z napompowanych kryteriów. Jeśli nie nadaje się żaden mecz - wtedy arkusz wyszukiwania będzie pusty.

Możliwe, że po opisanym powyżej działaniach problem nie zostanie opóźniony - połączenie z siecią, a ustawienia są w porządku, ale po uruchomieniu nic się nie dzieje. W takim przypadku musisz wyjść z gry i wyłączyć parę, przejdź do katalogu głównego gry i uruchomić plik Steam.exe w imieniu administratora - niewystarczający priorytet programu często niemożności jego pełne funkcjonowanie.

Zaktualizuj błędy

Problem z serwerami może wystąpić po aktualizacji, która zastępuje stare pliki z nowymi - w rzadkich przypadkach gra zaczyna wydawać błędy, na przykład, nie wchodzi w hol i awarie. W takim przypadku usuń i ponownie prześlij policjant lub wyczyść pamięć podręczną.

Zrób to łatwe - wybierz CS: Global Offensywa na liście Gry Steam, kliknij go z prawym przyciskiem myszy i wybierz "Przelicz pamięć podręczną" w menu Ustawienia. Para odzyskuje lokalne pliki na komputerze, pobieranie i zastąp uszkodzone pliki niezbędne do normalnego działania gry.

Po wydaniu każdej aktualizacji zalecamy natychmiast go zainstalować. Jeśli nie zostanie to zrobione, wersja na komputerze będzie się różnić od wersji serwera - może to również prowadzić do błędów połączenia z serwerami.

Problemy z firevolem.

Programy zapory i programy antywirusowe mogą powodować niemożność wyszukiwania dopasowań, tworzenia lub dołączenia do nich. Programy te blokują dostęp do sieci dla określonych aplikacji zainstalowanych na komputerze.

Szczególnie często dzieje się tak po modernizacji lub instalacji nowego antywirusowego, który domyślnie może blokować dostęp do CS: Idź.

 • Jeśli gra jest licencjonowana - dodaj go do listy zaufanych aplikacji antywirusowych lub na liście wyjątków, aby usunąć blokadę.
 • Jest to trudniejsze z piratami - program hackingowy, który antywirusowy może rozważyć podejrzane lub oprogramowanie szpiegujące. W takim przypadku wydasz ostrzeżenia i dostęp do blokowania, dopóki go nie wyłączysz. Ale kiedy antywirus jest wyłączony, możesz "odebrać" różne dane przenoszące spyware do intruzów.

Dlatego radzimy ustalić tylko licencjonowaną wersję CS: Idź i nie idź do sieci bez antywirusów.

Rzadkie błędy

W bardzo rzadkich przypadkach połączenie z serwerem można uszkodzić, gdy sam serwer jest nieprawidłowy. Jeśli Stwórca wprowadza wszystkie polecenia, aby zakończyć i lepiej połączyć się z konsolą, niektórzy gracze nie będą mogli dołączyć.

Ten problem jest rozwiązany po prostu. Wprowadź polecenie "SV_FORCEPRELOAD 1" - pozwoli innym ludziom łączyć się tylko po pobraniu pełnej karty.

Podsumujmy

W tym przewodniku powiedzieliśmy, co zrobić, jeśli policjant nie łączy się z serwerami. Błędy podstawowe są powiązane z ustawieniami sieciowymi, PCS i programami antywirusowymi. Na szczęście większość problemów rozwiązuje się w ciągu 10-15 minut.

Czytaj również - co robić, jeśli CS: Idź awarie lub nie zaczyna się?

Poniższe artykuły naszego bloga są jeszcze bardziej przydatne informacje na temat CS: Idź. Zostaw swoje pytania w komentarzach - będziemy szczęśliwi, że im odpowiemy. I bądź w kontakcie. Dla wszystkich jeszcze.

Zespół GameBizbelub.

Połączenie nie powiodło się po 30 próbach w CS: Idź - jak naprawić

Autor Yuri Vlasovich. Wyświetlenia 791. Opublikowany Zaktualizowany

Jeśli po uruchomieniu CS: Idź lub w menu głównym pojawia się błąd: Połączenie nie powiodło się po 30 próbach - przeczytaj cały artykuł. Opowiemy, jak sprawdzić integralność plików gry, szybkość Internetu, ping i wyeliminować możliwe przyczyny tego błędu. Przykład okna z błędem w poniższym zrzutu ekranu. Connection failed after 30 retries в CS GO

Co oznacza błąd, powody klifu klipu

Połączenie nie powiodło się po 30 próbach w CS: Go jest dosłownie przetłumaczone jako "Błąd połączenia po 30 próbach". Te. Gra próbowała nawiązać połączenie z serwerem 30 razy i nie udało się. Mogą tu kilka powodów: z wolnej prędkości Internetu, co stwarza wysoki ping. Przed blokowaniem portów gier. Antivirus, Windows Brandmauer, działa na programie komputerowym VPN lub dostawcy Internetu, można zablokować. Obecnie powszechny problem jest niezmiennie aktualizacje lub partie samej gry. W tym przypadku nie pozwala na serwer z serwera, więc serwer jest "chroniony" od oszustów, ponieważ oszustwa nadpisywali lub zastępują bibliotek w bólu przeciwdziała. Będziemy napisać algorytm akcji, że w 90% przypadków wyeliminuje problem z połączeniem. Wykonać działania w określonej sekwencji.

Jak naprawić błąd związany z połączeniem

Przed dokonaniem ustawień i sprawdzanie plików w CS: Idź, wykonujemy trzy główne rzeczy: Wyłącz program antywirusowy i uruchomiony programy VPN (Antivirus zwykle nie blokuje żądanych portów, ale czasami się zdarza). Następnie idziemy do "Panelu sterowania" i wyłączać Brandmaeer, jest to "Windows Defender". Trzeci krok - Uruchom ponownie router, dzięki czemu nie byłoby przerwy w połączeniu Wi-Fi. Teraz postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Otwórz dowolną witrynę, która może wyświetlić adres IP, musisz skopiować go do bufora lub dokumentu tekstowego. Możesz iść dalej https://2ip.ru/ .

  Копируем айпи адрес с сайта
  Skopiuj adres IP z witryny do bufora lub zapisz w notebooku

 2. Otwieramy parę, znajdujemy w bibliotece CS: GO Idź do właściwości.

  Заходим в Свойства игры
  Idziemy do właściwości CS: Idź kliknięcie PCM według nazwy gry

 3. Dalsze kliknięcie "Ustaw parametry startowe ...". Установить параметры запуска
 4. Rejestrujemy się w ciągu "+ klient 95.111.116.2". Zamiast tych liczb, przepisać adres IP i kliknij "OK". Прописываем клиентпорт с вашим IP адресом
 5. Dalsze otwarcie zakładki "Lokalne pliki" i "Sprawdź integralność plików gry ...".

Po zakończeniu czeku uruchom CS: Idź i spróbuj przejść do dowolnego trybu i uruchom grę.

Jeśli błąd nie zniknie, możesz zarejestrować inne porty w tej samej linii, spróbuj najpierw "+ klient 26006", a jeśli nie jest podłączony, a następnie "+ Clientport 26007".

Wyniki

Często połączenie nie powiodło się po 30 błędach ponownych prób pojawi się w CS: Idź z powodu problemów z Internetem lub wolnym połączeniem. Rzadziej w przypadkach blokowania połączenia VPN lub brandmaer.

Jeśli masz starego routera, może pracować z awariami, przed uruchomieniem gry, uruchom go ponownie, możesz dodatkowo zaktualizować oprogramowanie układowe na oficjalnej stronie producenta.

Niezależnie od tego, czym połączenie nie zarejestruje klientów za pomocą adresu IP w parametrach startowych. Napisz w komentarzach, jeśli nasza rada pomogła ci, jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapytaj na tę stronę.

Nie mógł połączyć się z serwerem policjanta

Jednym z najczęstszych problemów jest to, że CS Go nie łączy się z serwerami. Powiem od razu, że czasami ustawiam powód, dla którego wyszukiwanie gry nie wydarzy się po prostu niemożliwe. Tak, na podwórku XXI wieku miliony graczy bawić się na policjanta, ale niektóre tajemnice pozostają niezbadane.

Chcę zacząć od tego, co. Są dni, gdy atak DDOS jest trafiony na serwerze. W tym przypadku nie tylko ty - nikt nie może połączyć się z serwerami. Dzieje się tak często, ale nadal dzieje się. Gram w COP 2-3 razy w tygodniu i gdzieś 1-2 razy w miesiącu serwera może nie być dostępny.

Dlatego przed wspinaczką i próbując coś tam zmienić, upewnij się, że serwery są w porządku. Jeśli wcześniej, wszystko było w porządku z tobą i nagle, a nie z tym nie, nie można połączyć się z grą, a potem nie spiesz się i czekać na dzień. Jeśli następnego dnia wydarzyła się sytuacja, najprawdopodobniej problem jest po twojej stronie.

Jak zrozumieć, że problem z serwerami? W rzeczywistości intuicyjny. Spójrz na liczbę graczy, którzy szukają gry. Zwykle ich liczba nie przekracza 5000 osób.

Jeśli pojawi się tam 10 000 lub 20 000 graczy, to jest wyraźnie coś po ich boku. Plus nie będziesz miał tytułu i nie może pokazać inwentaryzacji. W tym przypadku napis może być zarówno "łączeniem do gry", jak i "Szukaj graczy i serwerów" (bez różnicy).

Zrozumiałe było. Jeśli nadal jest problem po twojej stronie, spróbuj niczego o opisanym poniżej. Wcześniej istnieje jeden punkt: w trybie udostępniania rodziny Steam, gra sieciowa nie jest dostępna. Należy pamiętać, że problem może być tutaj. Jeśli masz pirackę - podobnie.

Uruchomić w imieniu administratora. Wyjdź Steam, kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę -> Uruchom w imieniu administratora.

Zmień maksymalny ping. Idź do samego COP -> Wybierz Ustawienia -> Ustawienia gry. Zmień układ suwaka Ping z 150 do 315. Spróbuj ponownie połączyć się z serwerem.

Zmiana regionu pobierania. Przejdź do Ustawienia Steam -> Wybierz kartę Pobieranie i spróbuj zmienić region, aby pobrać. Rosja - Moskwa (jeśli już stajesz, zmień inny region).

Przeładowanie routera. Sprawdź router z wylotu, poczekaj kilka minut i wepchnij.

Wyłącz Zaporę systemu Windows. Instrukcje jak to zrobić, polecam spojrzeć na YouTube. Często zaleca się, aby usunąć antywirus, ale nie zaleciłbym tego. Maksymalnie - Wymień inny, ale z prawdopodobieństwem 95% antywirus nie jest winny.

Zrestartować ustawienia sieci. Otwórz polecenie linii na nazwę administratora i weź tam te cztery polecenia: Ipconfig / Flushdns, Netsh Int IPv4 Reset, Netsh int IPv6 Reset, Netsh Winsock Reset. Po wykonaniu poleceń ponownie uruchom komputer.

Wyłącz protokół IPv6. Przejdź do właściwości połączenia sieciowego i wyłączyć wersję protokołu internetowego 6. Uruchom ponownie.

Zresetuj parę. Kliknij przycisk Start->, aby wykonać i napędzać następujące elementy: Steam: // FlushConfig.

Spróbuj również prowadzić resetowanie Netsh Winsock do wiersza poleceń. Restart.

Jeśli nic nie pomaga - zainstaluj ponownie system Windows, nie cierpisz. Wiesz, czasami ponowne zainstaluj ponownie Windows 2 razy szybciej i łatwiej niż próba znalezienia przyczyny niemożności podłączenia do serwerów. Jedyne, jeśli masz tam 500 zabawek - ale czy naprawdę ich potrzebujesz? Jeśli po ponownym zainstalowaniu systemu Windows nie wejdzie, wraz z prawdopodobieństwem 90% jest to problem z Internetem.

Przepisujemy klient z adresem IP

Przepisujemy klient z adresem IP

24.02.2021 Автор: admin