Âûòòòò ääå Íà cs gå

Motstrejk

Ñêêàòü vid motstrejk

CS.

× × × cs

CS.

Ånga

Counter-Strike  îîèèèèè

Cs

CS 1,6 ÎÿÿÅÅÅÅ

Ìîä ÿÿ motstrejk

Cs gå Âûëòò å

Iau ÷ II âûëåòû Ai âðåìÿ çàõîäà IA ñåðâåð ïðîèñõîäèò òîëüêî II âèíå âàøåé îïåðàöèîííîé ñèñòåìå. Ñëåäóåò çíàòü, ÷ oi âûëåòû Ide EADA IA îôèöèàëüíûõ ñåðâåðàõ, è âûëåòû Ide ïîïûòêå çàéòè IA ñåðâåðà ñîîáùåñòâà îòëè ÷ àþòñÿ äðóã io äðóãà, Oae EAE íåîôèöèàëüíûå ñåðâåðà ïîäãðóæàþò AAI Naie íàñòðîéêè. Áñéè AEA ïðîáëåìà ïðîèñõîäèò èìåííî ñ îôèöèàëüíûìè èãðàìè, oi ðàññìîòðèì âîçìîæíûå ðåøåíèÿ.

Ïîóóëòààòàò cs Gå där anmärkningspoäng alternativ?

Source Engine äîâîëüíî ïðèõîòëèâàÿ âåùü, ei ÷ AIU ÷ Anoi ùåêî ÷ ao íåðâèøêè íåîïûòíûì ïîëüçîâàòåëÿì. Êàèèééééééêêêêêêcené X X X IAI ûûûûûûûûûûûûìììììììòòòöö öûûûûûûûûû

 1. Lady äèñåååå Aaa ÷, íÀõîääìììööñññññ
 2. IEI II ïðîöåññó csgo.exe, Ïðèîðèòåò -> Âûñîêèé (ðåàëüíîãî âðåìåíè ñòàâèòü IA ðåêîìåíäóåòñÿ)
 3. × òîáû EADA êàæäûé DAC çàïóñêàëàñü IA âûñîêîì ïðèîðèòåòå, è IA íóæíî áûëî êàæäûé DAC ïðîäåëûâàòü ïðîöåäóðó âûøå - óêàæèòå â ñâîéñòâàõ çàïóñêà èãðû ïàðàìåòð -Hög

Åù¸¸éééé é îîééñññññññîîîîîîîîîîâ. Ð åëèè AA èääààäààäàààà å åååòòòòåçåíåççííííçíçççíûçííçííååûûûååûûûûûûûûûûûûûà oo àààåååååååååååååååå

 1. Ïåîäèììì Â Â ñòòììììì (((ìììììììììììðììðìðððððððì
 2. Ïêìì ïî å cs go ->
 3. Tillfälle   ëëàêêüüüåååå åûûûûûûûûûûûû
 4. Æìì èòòüü ê ê æÄìì
 5. Notera

Í ÷ ÷ ì ìããàààòòòòòãããããããããããûûûûûûûûûûûûûûûûûûû

 1. CS GO ê äääääüüüüüåååååååîìîìîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî
 2. Cfg ïêêêêêêêñ v v v v v v V video
 3. Inställning.mat_quene_mode
 4. II îèþþþþþþàåååååååòò -1 - ,,,,,, ììììììììì
 5. Notera

Âûøå óêàçàííû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå îøèáêè è Ide ÷ EIU âûëåòîâ, Oae ÷ oi ïðîäåëàâ íóæíûå ìàíèïóëÿöèè au ïðàêòè ÷ áñéè íàâñåãäà ëèøèòå Naay ïðîáëåì ñ CS GO.

Ýò ñîîîî:

Ñòèè ïî ñåeå cs

CS.

Hej, kära läsare. I kontakt, Gamebizclub-kommandot, och vi fortsätter att avslöja Secrets of Counter-Strike: Global Offensiv, dela användbar information och hjälpa till att klara av vanliga misstag i spelet. Idag fortsätter vi den tekniska delen och förklarar vad du ska göra om CS Go inte ansluter till servrarna.

Anslutningsproblem uppstår från många människor: Det är omöjligt att starta klienten, gå in i lobbyn, och det händer ofta alls att polisen inte söker servern. Det fungerar inte helt, eftersom anslutningen inte fungerar, men skapa ett kort för att spela med bots - inte alls. I den här handboken läser du om de viktigaste felen med servrar och hur man löser dem.

Från den här artikeln lär du dig:

Systemkrav

Counter-Strike: Global offensiv skapas under Windows operativsystemversioner XP, 7, 8 och 10. Stabilt arbete på Mac och andra operativsystem är inte garanterat, så utvecklare rekommenderar att du installerar Windows. Spelet fungerar bra om datorn uppfyller sina systemkrav.

En annan utvecklarrekommendation är att endast fastställa den licensierade versionen i Steam. Att spela den hackade versionen av CS: Gå (pirat) kommer att vara problematisk - ånga kommer inte att tillåta dig officiella servrar och kommer inte att leta efter ett konkurrenskraftigt spel, och du kan bara spela på inofficiella servrar i samhället.

Läs mer - Licens CS: Gå - Var och hur får du det?

Tekniska fel

Om det finns ett problem med anslutningen - finns det ingen anslutning eller stabil anslutning till servrarna, måste du starta om spelet eller starta om datorn. Problemet löser inte? Kontrollera anslutningen till nätverket - kanske finns det ingen anslutning till Internet på grund av den operativa arbetsleverantören, avstängd router eller obetald Internet.

Om COP inte ansluts till gemenskapsservrarna, kolla kryssrutorna i filterinställningarna: Ta bort inställningsmärkena, öka det maximala tillåtna pingvärdet när du söker efter matchningar. Med höga krav i inställningarna kommer spelet att leta efter matchningar med uppblåsta kriterier. Om ingen match är lämplig - kommer sökarken att vara tomt.

Det är möjligt att efter de ovan beskrivna åtgärderna kommer problemet inte att lämna - anslutning till nätverket och inställningarna är i ordning, men efter att inget händer. I det här fallet måste du komma ut ur spelet och stänga av ångan, gå till rotkatalogen i spelet och köra ångfilen på administratörens vägnar - det otillräckliga prioriteringen av programmet ofta omöjligheten av dess Fullständig funktion.

Uppdateringsfel

Problemet med servrar kan inträffa efter den uppdatering som ersätter gamla filer med nya - i sällsynta fall börjar spelet utfärda fel, till exempel går inte in i lobbyn och kraschar. I det här fallet, radera och ladda upp COP igen, eller rengör cacheminnet.

Gör det enkelt - Välj CS: Global offensiv i listan Steam Games, klicka på den med höger musknapp och välj "Recount cache" i inställningsmenyn. Ånga återställer lokala filer på datorn, nedladdningar och ersätter de skadade filerna som är nödvändiga för normal drift av spelet.

Efter utgåvan av varje uppdatering rekommenderar vi omedelbart att installera den. Om det inte är klart, kommer versionen på datorn att skilja sig från serverversionen - det kan också leda till anslutningsfel med servrar.

Firevol problem

Brandvägg och antivirusprogram kan orsaka omöjlighet att hitta matcher, skapa eller gå med i dem. Dessa program blockerar åtkomst till nätverket för specifika program som är installerade på din dator.

Särskilt ofta händer detta efter uppgradering eller installation av ett nytt antivirus, som som standard kan blockera åtkomst till CS: Go.

 • Om spelet är licensierat - lägg till det i listan över pålitliga antivirusprogram eller i undantagslistan för att ta bort låset.
 • Det är svårare med pirater - ett hackprogram som antivirus kan överväga misstänkt eller spionprogram i den. I det här fallet kommer det att utfärda varningar och blockera åtkomst tills du inaktiverar det. Men när antiviruset är avstängt kan du "hämta" olika spionprogram som sänder data till inkräktare.

Därför rekommenderar vi dig att bara fastställa den licensierade versionen av CS: Gå och gå inte till nätverket utan antivirus.

Sällsynta misstag

I mycket sällsynta fall kan anslutningen till servern brytas när servern själv är felaktig. Om skaparen går in i alla kommandon för att slutföra och bättre ansluta till konsolen, kommer vissa spelare inte att kunna gå med.

Detta problem löses helt enkelt. Ange kommandot "SV_FORCEPRELOAD 1" - det gör det möjligt för andra att ansluta endast efter fullständig kortladdning.

Låt oss sammanfatta

I den här guiden berättade vi vad du skulle göra om polisen inte ansluter till servrarna. Grundfel är förknippade med nätverksinställningar, datorer och antivirusprogram. Lyckligtvis löses de flesta problem på 10-15 minuter.

Läs också - Vad ska man göra om CS: Gå kraschar eller börjar inte?

Följande artiklar i vår blogg är ännu mer användbar information om CS: Go. Lämna dina frågor i kommentarerna - vi kommer gärna att svara på dem. Och var i kontakt. Till alla än.

Team Gamebizbelub.

Anslutning misslyckades efter 30 försök i CS: Go - Hur fixar du

Författare Yuri vlasovich Åsikter 791. Publicerad Uppdaterad

Om efter att ha startat CS: Gå eller i huvudmenyn dyker upp ett fel: Anslutningen misslyckades efter att 30 försök - läs hela artikeln. Vi kommer att berätta hur du kontrollerar spelfilernas integritet, Internetens hastighet, ping och eliminera de möjliga orsakerna till det här felet. Ett exempel på ett fönster med ett fel i skärmdumpen nedan. Connection failed after 30 retries в CS GO

Vad betyder felet, orsakerna till klippklippet

Anslutning misslyckades efter att 30 försök i CS: Gå är bokstavligen översatt som "Anslutningsfel efter 30 försök." De där. Spelet försökte upprätta en anslutning med servern 30 gånger och det lyckades inte. Det kan finnas flera anledningar här: från den långsamma hastigheten på Internet, vilket skapar en hög ping. Innan du blockerar spelportar. Antivirus, Windows Brandmauer, som körs på ett VPN-datorprogram eller din Internetleverantör, kan blockeras. Det för närvarande vanliga problemet är oföränderliga uppdateringar eller satser i själva spelet. I det här fallet tillåter det inte servern från servern, så servern är "skyddad" från cheaters, eftersom fusk skrivs över eller ersätter biblioteken i motstrejk. Vi skriver handlingsalgoritm som i 90% av fallen kommer att eliminera problemet med anslutningen. Utföra åtgärder i den angivna sekvensen.

Så här reparerar du anslutning misslyckat anslutningsfel

Innan du gör inställningar och kontrollerar filer i CS: Gå, gör vi tre huvudsakliga saker: Stäng av antivirusprogrammen och de löpande VPN-programmen (antiviruset brukar inte blockera de önskade portarna, men ibland händer det). Därefter går vi till "Kontrollpanelen" och stäng av Brandmaeer, det är "Windows Defender". Det tredje steget - starta om routern, så att det inte finns några raster i Wi-Fi-anslutning. Följ nu anvisningarna:

 1. Öppna vilken webbplats som helst som kan visa din IP-adress, du måste kopiera den till en buffert eller textdokument. Du kan fortsätta https://2ip.ru/ .

  Копируем айпи адрес с сайта
  Kopiera din IP-adress från webbplatsen till bufferten eller spara i en anteckningsbok

 2. Vi öppnar ånga, vi hittar i biblioteket av CS: go spel och gå till fastigheterna.

  Заходим в Свойства игры
  Vi går in i CS: s egenskaper: gå och klicka på PCM med namnet

 3. Klicka vidare på "Set Start Parameters ...". Установить параметры запуска
 4. Vi registrerar oss i strängen "+ clientport 95.111.116.2". Istället för dessa nummer, förskriva din IP-adress och klicka på "OK". Прописываем клиентпорт с вашим IP адресом
 5. Öppna ytterligare fliken "Lokala filer" och "Kontrollera integriteten hos spelfilerna ...".

När kontrollen är klar körs CS: Gå och försök att gå till något läge och starta spelet.

Om felet inte försvinner kan du registrera andra portar i samma rad, försök först "+ clientport 26006", och om inte ansluten, sedan "+ Clientport 26007".

fynd

Ofta visas anslutningen efter att 30 retrise-fel visas i CS: Gå på grund av Internetproblem eller långsam anslutning. Mindre frekvent i fall av att blockera en VPN-anslutning eller en Brandmaer.

Om du har en gammal router kan han arbeta med misslyckanden, innan du kör spelet, starta om det, du kan dessutom uppdatera firmware på tillverkarens officiella hemsida.

Oavsett anslutningen inte misslyckas med att registrera klientport med sin IP-adress i startparametrarna. Skriv i kommentarerna om vårt råd hjälpte dig, om du har några frågor, fråga under den här sidan.

Kunde inte ansluta till polisens server

Ett av de vanligaste problemen är att CS Go inte ansluter till servrar. Jag kommer att säga genast som ibland ställer anledningen till att spelsökningen inte händer helt enkelt omöjligt. Ja, på gården av det 21: a århundradet spelar miljontals spelare i polisen, men vissa hemligheter är oförskattade.

Jag vill börja med vad. Det finns dagar då DDOS-attacken slås på servern. I det här fallet kan du inte bara ansluta till servrar. Detta händer inte ofta, men ändå händer. Jag spelar i COP 2-3 gånger i veckan och någonstans 1-2 gånger per månad kanske inte är tillgänglig.

Därför, innan du klättrar och försöker ändra något där, se till att servrarna är okej. Om förut det var allt bra med dig, och plötsligt, inte med det här inte med det här kan du inte ansluta till spelet, då inte rusa och vänta på dagen. Om nästa dag hände situationen, så är det troligt att problemet är på din sida.

Hur förstår det problemet med servrar? Faktum är intuitivt. Titta på antalet spelare som är på jakt efter spelet. Vanligtvis överstiger deras antal inte 5000 personer.

Om 10 000 eller 20 000 spelare visas där, är det klart något på deras sida. Dessutom har du inte titeln och kanske inte visar inventeringen. I det här fallet kan inskriptionen vara både "Anslut till spelet" och "Sök efter spelare och servrar" (ingen skillnad).

Det var förstått. Om det fortfarande är ett problem på din sida, prova något av det nedan. Innan det finns en punkt: i Steam Family-delningsläge är ett nätverksspel inte tillgängligt. Tänk på att problemet kan vara här. Om du har en pirat - på samma sätt.

Lansering på uppdrag av administratören. Avsluta ånga, klicka på högerklick-etiketten -> Kör på uppdrag av administratören.

Ändra maximal ping. Gå till COP själv -> Välj Inställningar -> Spelinställningar. Omordna Ping-reglaget från 150 till 315. Försök att ansluta till servern igen.

Ändra nedladdningsregionen. Gå till Steam Settings -> Välj fliken Nedladdningar och försök ändra regionen för att ladda ner. Ryssland - Moskva (om du redan står och ändrar sedan den andra regionen).

Ladda om routern. Kontrollera routern från uttaget, vänta några minuter och skjuta tillbaka.

Inaktivera Windows-brandväggen. Instruktioner för hur man gör det, rekommenderar jag att du tittar på YouTube. Ofta rekommenderas det fortfarande att ta bort antiviruset, men jag skulle inte rekommendera detta. Maximalt - ersätt till en annan, men med en sannolikhet för 95% antivirus är inte skyldig.

Återställ nätverksinställningar. Öppna linjekommandot på administratörsnamnet och ta där dessa fyra kommandon: Ipconfig / Flushdns, Netsh Int IPv4 Återställ, Netsh Int IPv6 Återställ, Netsh Winsock Reset. Efter att ha kört kommandona, starta om datorn.

Inaktivera IPv6-protokollet. Gå till nätverksanslutningsegenskaperna och inaktivera Internet Protocol version 6. Starta om.

Återställ ånga. Klicka på knappen Start-> för att utföra och köra följande: Steam: // Flushconfig.

Försök också att köra Netsh Winsock RESET till kommandoraden. Starta om.

Om inget hjälper - återinstallera Windows, lida inte. Du vet, ibland installerar om Windows 2 gånger snabbare och lättare än att försöka hitta orsaken till omöjligheten att ansluta till servrar. Det enda om du bara har 500 leksaker där - men behöver du verkligen dem? Om efter ominstallation av Windows inte går in, är det med en sannolikhet på 90% ett problem med Internet.

Vi förskriver klientport med din IP-adress

Vi förskriver klientport med din IP-adress

24.02.2021 Автор: admin