ûòòòòûòòòòûòòòò CS ไป

การนัดหยุดงาน

ñêêàòüที่ Counter-Strike

cs

××× CS

cs

ไอน้ำ

Counter-Strike

cs

CS 1.6 îÿÿîÿÿèå

ìîìîÿÿเคาน์เตอร์โจมตี

cs ไปÂûëòò

îî÷÷÷÷ëàààààüààààüüüüüààààààòòòòüüüüüüüòòòòòòòòòòòòîîîîîîîîîîîòòîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî Ñëåäóåòçíàòü, ÷ OI âûëåòû IDE èãðå IA îôèöèàëüíûõñåðâåðàõ, èâûëåòû IDE ïîïûòêåçàéòè IA ñåðâåðàñîîáùåñòâàîòëè÷àþòñÿäðóã IO äðóãà, OAE EAE íåîôèöèàëüíûåñåðâåðàïîäãðóæàþò AAI ñâîèíàñòðîéêè Anee AEA ïðîáëåìàïðîèñõîäèòèìåííîñîôèöèàëüíûìèèãðàìè, OI ðàññìîòðèìâîçìîæíûåðåøåíèÿ

ïîóóëòààòàò cs ไปที่จุดบริจาคตัวเลือก?

แหล่งที่มา Engine Engline, èèíüüüüòØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ êàèééééééêêêêêêëëëëëëëëîîïïîîïïïåååååå, ,ïåååå,, ,ååå, ,òòòòîîîîîÉîî ×××íàíûûûûûûûûûûûûìììììììòòòöööûûûûûûûûû

 1. Lady äèñåååà÷÷÷÷õîìììÖÖñññññ
 2. ïïììöñññó csgo.exe, ตัวเลือก -> âñêéÉÉ (üüüüãååòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòü)))))))))))
 3. ×òîòîûûððàæûêàëàïïïààîîìïûòîîìîìïðïðîðòòò,, àûûîîðîîàûûûððïðîààûûûûðïðîïðîïðîûûûòòïðîïðîïðîäûûòòïðîïðîääððïØå - --ààòõïûïñààðûïïïïêàðûðûïïïñààðûïïïïàà -สูง

ù¸¸ù¸¸ÉÉÉÉîîÉñññññññîîîîîîîîîî Ðåëèè AA èääààäààäààààๅåååòòòòåçåíåççííííçíçççíûçííçííååûûûååûûûûûûûûûûûûûà OO AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 1. ïåîäèììììììâòòìììììòòììììì (((ìììììììììììðììðìðððððððì
 2. CS GO -> ñâ
 3. โอกาสÂëëàêêüüååååûûûûûûûûûûûû
 4. ììììììòòòòüìììì
 5. บันทึก

Í÷÷ììããàààòòòòòãããããããããããûûûûûûûûûûûûûûûûûûû

 1. cs go êääääüüüüåååååîìîìîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîìîìîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî
 2. cfg ïïêêêêêêêôôôôôô v v วิดีโอ
 3. การตั้งค่า. MAT_QUENE_MODE
 4. ïîïîîþþþþþþþþþþþþåååååòòòò -1 - ,,,,,,,
 5. บันทึก

âûØåààààûûàîîîåðððïðîïðîîò𸸸ðîîïðîïðîò𸸸ûîØîûè踸÷÷Øèûûûòîòî÷÷û÷÷òîïðîïðîëàâ÷òîïðîïðîëàâââæææìììïïÿÿ÷èûïðèòò÷÷àïðèò÷àøò÷ÿøøòÿÿÿïðîìì c cÿïðîïðîìììcÿÿïðîììì

òòññîîîîîî:

òòòèïîïîïïå CS

cs

สวัสดีผู้อ่านที่รัก ในการติดต่อคำสั่ง gamebizclub และเรายังคงเปิดเผยความลับของการโจมตีแบบเคาน์เตอร์: การก้าวร้าวทั่วโลกแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์และช่วยในการรับมือกับข้อผิดพลาดทั่วไปในเกม วันนี้เราจะดำเนินการต่อส่วนทางเทคนิคและอธิบายว่าจะทำอย่างไรถ้า cs ไปไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

ปัญหาการเชื่อมต่อเกิดขึ้นจากหลาย ๆ คน: เป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดตัวลูกค้าเข้าไปในล็อบบี้และบ่อยครั้งที่มันเกิดขึ้นในทุกสิ่งที่ตำรวจไม่ได้ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ มันไม่ทำงานอย่างเต็มที่เพราะการเชื่อมต่อไม่ทำงาน แต่สร้างการ์ดสำหรับเล่นกับบอท - ไม่เลย ในคู่มือนี้ให้อ่านเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหลักกับเซิร์ฟเวอร์และวิธีการแก้ปัญหา

จากบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้:

ความต้องการของระบบ

Counter-Strike: การก้าวร้าวทั่วโลกถูกสร้างขึ้นภายใต้รุ่นระบบปฏิบัติการ Windows XP, 7, 8 และ 10 มีเสถียรภาพการทำงานบน Mac และระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ไม่รับประกันดังนั้นนักพัฒนาแนะนำให้ติดตั้ง Windows เกมจะทำงานได้ดีหากคอมพิวเตอร์ตรงตามข้อกำหนดของระบบ

คำแนะนำสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นคือการสร้างเฉพาะรุ่นที่ได้รับอนุญาตใน Steam การเล่น CS รุ่นที่ถูกแฮ็ก: GO (Pirate) จะเป็นปัญหา - Steam จะไม่อนุญาตให้คุณใช้เซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการและจะไม่มองหาเกมที่มีการแข่งขันและคุณสามารถเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่เป็นทางการของชุมชนเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม - ใบอนุญาต CS: GO - ที่ไหนและวิธีการรับมัน?

ข้อผิดพลาดทางเทคนิค

หากมีปัญหากับการเชื่อมต่อ - ไม่มีการเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อที่เสถียรไปยังเซิร์ฟเวอร์คุณต้องรีสตาร์ทเกมหรือรีสตาร์ทพีซี ปัญหาไม่ได้แก้? ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครือข่าย - อาจไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ให้บริการงานปฏิบัติการปิดเราเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตที่ค้างชำระ

หากตำรวจไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ชุมชนให้ตรวจสอบช่องทำเครื่องหมายในการตั้งค่าตัวกรอง: ลบเครื่องหมายการตั้งค่าเพิ่มค่า PING สูงสุดที่อนุญาตเมื่อค้นหาการแข่งขัน ด้วยความต้องการสูงในการตั้งค่าเกมจะมองหาการแข่งขันกับเกณฑ์ที่สูงเกินจริง หากไม่มีการจับคู่เหมาะสม - แผ่นค้นหาจะว่างเปล่า

เป็นไปได้ว่าหลังจากการกระทำที่อธิบายไว้ข้างต้นปัญหาจะไม่ออก - เชื่อมต่อกับเครือข่ายและการตั้งค่าอยู่ในลำดับ แต่หลังจากการเปิดตัวไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในกรณีนี้คุณต้องออกจากเกมและปิด Steam ให้ไปที่ไดเรกทอรีรากของเกมและเรียกใช้ไฟล์ Steam.exe ในนามของผู้ดูแลระบบ - ลำดับความสำคัญไม่เพียงพอของโปรแกรมมักเป็นไปไม่ได้ของมัน การทำงานเต็มรูปแบบ

อัปเดตข้อผิดพลาด

ปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์อาจเกิดขึ้นหลังจากการอัปเดตที่แทนที่ไฟล์เก่าด้วยใหม่ - ในบางกรณีที่หายากเกมเริ่มออกข้อผิดพลาดตัวอย่างเช่นไม่ได้เข้าสู่ล็อบบี้และขัดข้อง ในกรณีนี้ลบและอัปโหลด COP อีกครั้งหรือทำความสะอาดแคช

ทำให้ง่าย - เลือก CS: ก้าวร้าวทั่วโลกในรายการเกม Steam คลิกที่ด้วยปุ่มเมาส์ขวาแล้วเลือก "Recount Cache" ในเมนูการตั้งค่า Steam กู้คืนไฟล์โลคัลบนพีซีดาวน์โหลดและแทนที่ไฟล์ที่เสียหายที่จำเป็นสำหรับการทำงานปกติของเกม

หลังจากการเปิดตัวของการอัปเดตแต่ละครั้งเราขอแนะนำให้ติดตั้งทันที หากยังไม่เสร็จสิ้นเวอร์ชันบนพีซีจะแตกต่างจากเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์ - สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

ปัญหา Firevol

โปรแกรมไฟร์วอลล์และโปรแกรมป้องกันไวรัสสามารถทำให้เกิดความเป็นไปไม่ได้ในการค้นหาการแข่งขันสร้างหรือเข้าร่วม โปรแกรมเหล่านี้บล็อกการเข้าถึงเครือข่ายสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะที่ติดตั้งบนพีซีของคุณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักเกิดขึ้นหลังจากการอัพเกรดหรือติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสใหม่ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นสามารถบล็อกการเข้าถึง CS: GO

 • หากเกมนี้ได้รับอนุญาต - เพิ่มลงในรายการแอปพลิเคชันป้องกันไวรัสที่เชื่อถือได้หรือในรายการข้อยกเว้นเพื่อลบการล็อค
 • มันยากกว่ากับ Pirates - โปรแกรมแฮ็คที่ Antivirus สามารถพิจารณาที่น่าสงสัยหรือสปายแวร์ลงไป ในกรณีนี้จะออกคำเตือนและปิดกั้นการเข้าถึงจนกว่าคุณจะปิดการใช้งาน แต่เมื่อปิดไวรัสคุณสามารถ "รับ" สปายแวร์ต่าง ๆ ส่งข้อมูลไปยังผู้บุกรุก

ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณสร้างเฉพาะ CS รุ่นที่ได้รับอนุญาต: ไปและอย่าไปที่เครือข่ายโดยไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัส

ความผิดพลาดที่หายาก

ในกรณีที่หายากมากการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สามารถหักได้เมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้อง หากผู้สร้างเข้าสู่คำสั่งทั้งหมดเพื่อให้การเชื่อมต่อกับคอนโซลให้เสร็จสมบูรณ์และดีกว่าผู้เล่นบางคนจะไม่สามารถเข้าร่วมได้

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเพียงอย่างเดียว ป้อนคำสั่ง "SV_ForcePRELoad 1" - จะช่วยให้คนอื่นเชื่อมต่อหลังจากดาวน์โหลดเต็มการ์ดเท่านั้น

มาสรุปกัน

ในคู่มือนี้เราบอกว่าต้องทำอย่างไรถ้าตำรวจไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ข้อผิดพลาดพื้นฐานมีความเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเครือข่ายพีซีและโปรแกรมป้องกันไวรัส โชคดีที่ปัญหาส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขใน 10-15 นาที

อ่านเพิ่มเติม - จะทำอย่างไรถ้า CS: ไปขัดข้องหรือไม่เริ่ม?

บทความต่อไปนี้ของบล็อกของเรามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นใน CS: GO ปล่อยให้คำถามของคุณในความคิดเห็น - เรายินดีที่จะตอบคำถามเหล่านั้น และติดต่อกัน ถึงทุกคนยัง

GameBizbelub ทีม

การเชื่อมต่อล้มเหลวหลังจาก 30 ลองใหม่ใน CS: GO - วิธีการแก้ไข

ผู้แต่ง ยูริวลาสวิช มุมมอง 791 ที่ได้เผยแพร่ อัปเดต

หากหลังจากเริ่มต้น CS: ไปหรือในเมนูหลักปรากฏข้อผิดพลาด: การเชื่อมต่อล้มเหลวหลังจาก 30 ลองใหม่ - อ่านบทความทั้งหมด เราจะบอกวิธีตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เกมความเร็วของอินเทอร์เน็ตปิงและกำจัดสาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับข้อผิดพลาดนี้ ตัวอย่างของหน้าต่างที่มีข้อผิดพลาดในภาพหน้าจอด้านล่าง Connection failed after 30 retries в CS GO

ข้อผิดพลาดหมายความว่าอะไรคือสาเหตุของหน้าผาคลิป

การเชื่อมต่อล้มเหลวหลังจาก 30 ลองใหม่ใน CS: GO การแปลอย่างแท้จริงเป็น "ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อหลังจากพยายาม 30 ครั้ง" ที่. เกมพยายามสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ 30 ครั้งและไม่ประสบความสำเร็จ อาจมีสาเหตุหลายประการที่นี่: จากความเร็วที่ช้าของอินเทอร์เน็ตซึ่งสร้างปิงสูง ก่อนปิดกั้นพอร์ตเกม Antivirus, Windows Brandmauer ทำงานบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ VPN หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณสามารถถูกบล็อกปัญหาทั่วไปในปัจจุบันคือการอัปเดตการอัปเดตหรือแบทช์ของเกมที่ไม่เปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้มันไม่อนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์จากเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์จึง "ได้รับการป้องกัน" จาก Cheaters เนื่องจากกลโกงเขียนทับหรือแทนที่ไลบรารีใน Counter Strike เราจะเขียนอัลกอริทึมการดำเนินการที่ 90% ของกรณีจะกำจัดปัญหา ด้วยการเชื่อมต่อ ดำเนินการตามลำดับที่ระบุ

วิธีการซ่อมแซมข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อล้มเหลว

ก่อนที่จะทำการตั้งค่าและการตรวจสอบไฟล์ใน CS: GO เราทำสามสิ่งสำคัญ: ปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสและโปรแกรมการทำงาน VPN (โปรแกรมป้องกันไวรัสมักจะไม่บล็อกพอร์ตที่ต้องการ แต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้น) ต่อไปเราไปที่ "แผงควบคุม" และปิด brandmeer มันเป็น "Windows Defender" ขั้นตอนที่สาม - รีบูตเราเตอร์เพื่อให้ไม่มีการหยุดพักในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตอนนี้ทำตามคำแนะนำ:

 1. เปิดไซต์ใด ๆ ที่สามารถแสดงที่อยู่ IP ของคุณคุณจะต้องคัดลอกไปยังเอกสารบัฟเฟอร์หรือข้อความ คุณสามารถไปต่อ https://2ip.ru/ .

  Копируем айпи адрес с сайта
  คัดลอกที่อยู่ IP ของคุณจากไซต์ไปยังบัฟเฟอร์หรือบันทึกในสมุดบันทึก

 2. เราเปิดไอน้ำเราพบในห้องสมุดของ CS: Go Game และไปที่คุณสมบัติ

  Заходим в Свойства игры
  เราไปที่คุณสมบัติของ CS: ไปคลิก PCM ตามชื่อเกม

 3. คลิกเพิ่มเติมที่ "ตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น ... " Установить параметры запуска
 4. เราลงทะเบียนในสตริง "+ clientport 95.111.116.2" แทนที่จะเป็นตัวเลขเหล่านี้กำหนดที่อยู่ IP ของคุณและคลิก "ตกลง" Прописываем клиентпорт с вашим IP адресом
 5. เปิดแท็บ "ไฟล์ท้องถิ่น" และ "ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เกม ... "

หลังจากการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ให้เรียกใช้ CS: ไปแล้วลองไปที่โหมดใดก็ได้และเริ่มเกม

หากข้อผิดพลาดไม่ได้หายไปคุณสามารถลงทะเบียนพอร์ตอื่น ๆ ในบรรทัดเดียวกันลองครั้งแรก "+ Clientport 26006" และหากไม่ได้เชื่อมต่อแล้ว "+ Clientport 26007"

การค้นพบ

บ่อยครั้งที่การเชื่อมต่อล้มเหลวหลังจาก 30 ข้อผิดพลาดการลองใหม่ปรากฏใน CS: ไปเนื่องจากปัญหาอินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อช้า น้อยลงในกรณีที่ปิดกั้นการเชื่อมต่อ VPN หรือ Brandmaer

หากคุณมีเราเตอร์เก่าเขาสามารถทำงานกับความล้มเหลวได้ก่อนที่จะรันเกมให้รีสตาร์ทคุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ในเว็บไซต์ทางการของผู้ผลิตได้

ไม่ว่าการเชื่อมต่อจะไม่ล้มเหลวในการลงทะเบียน Clientport ด้วยที่อยู่ IP ในพารามิเตอร์เริ่มต้น เขียนในความคิดเห็นหากคำแนะนำของเราช่วยคุณหากคุณมีคำถามใด ๆ ถามภายใต้หน้านี้

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของตำรวจ

หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือ CS GO ไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ฉันจะพูดทันทีที่บางครั้งตั้งเหตุผลว่าทำไมการค้นหาเกมไม่เป็นไปไม่ได้ ใช่ในบ้านของศตวรรษที่ 21 ผู้เล่นหลายล้านคนเล่นในตำรวจ แต่ความลับบางส่วนยังคงไม่ได้สำรวจ

ฉันต้องการเริ่มต้นด้วยอะไร มีหลายวันเมื่อการโจมตี DDoS ถูกโจมตีบนเซิร์ฟเวอร์ ในกรณีนี้ไม่เพียง แต่คุณเท่านั้น - ไม่มีใครสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ก็ยังเกิดขึ้น ฉันเล่นในตำรวจ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์และบางแห่ง 1-2 ครั้งต่อเดือนของเซิร์ฟเวอร์อาจไม่สามารถใช้ได้

ดังนั้นก่อนปีนเขาและพยายามที่จะเปลี่ยนบางสิ่งที่นั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นถูกต้อง ถ้าก่อนหน้านั้นทุกอย่างเรียบร้อยดีกับคุณและทันใดนั้นไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ได้อยู่กับสิ่งนี้คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเกมได้อย่ารีบเร่งและรอวัน หากวันรุ่งขึ้นสถานการณ์เกิดขึ้นดังนั้นปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่เคียงข้างคุณ

จะเข้าใจได้อย่างไรว่าปัญหากับเซิร์ฟเวอร์? ในความเป็นจริงใช้งานง่าย ดูจำนวนผู้เล่นที่กำลังค้นหาเกม โดยปกติหมายเลขของพวกเขาจะไม่เกิน 5,000 คน

หากผู้เล่น 10,000 หรือ 20,000 คนปรากฏขึ้นที่นั่นมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนในด้านของพวกเขา รวมทั้งคุณจะไม่มีชื่อและอาจไม่แสดงสินค้าคงคลัง ในกรณีนี้จารึกสามารถเป็นได้ทั้ง "เชื่อมต่อกับเกม" และ "ค้นหาผู้เล่นและเซิร์ฟเวอร์" (ไม่แตกต่างกัน)

มันเป็นที่เข้าใจ หากยังคงเป็นปัญหาอยู่ข้างคุณลองทำสิ่งใดที่อธิบายไว้ด้านล่าง ก่อนหน้านั้นมีจุดหนึ่ง: ในโหมดแบ่งปันครอบครัว Steam เกมเครือข่ายไม่สามารถใช้ได้ โปรดทราบว่าปัญหาอาจอยู่ที่นี่ หากคุณมีโจรสลัด - ในทำนองเดียวกัน

เปิดตัวในนามของผู้ดูแลระบบ Exit Steam คลิกที่ป้ายคลิกขวา -> เรียกใช้ในนามของผู้ดูแลระบบ

เปลี่ยน ping สูงสุด ไปที่ COP ตัวเอง -> เลือกการตั้งค่า -> การตั้งค่าเกม จัดเรียงตัวเลื่อน ping ใหม่จาก 150 ถึง 315 ลองเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง

การเปลี่ยนพื้นที่ดาวน์โหลด ไปที่การตั้งค่า Steam -> เลือกแท็บดาวน์โหลดและลองเปลี่ยนพื้นที่ให้ดาวน์โหลด รัสเซีย - มอสโก (ถ้าคุณยืนอยู่แล้วก็เปลี่ยนภูมิภาคอื่น ๆ )

โหลดเราเตอร์อีกครั้ง ตรวจสอบเราเตอร์จากเต้าเสียบรอสักครู่แล้วดันกลับ

ปิดใช้งาน Windows Firewall คำแนะนำของวิธีการทำฉันแนะนำให้ดูที่ YouTube บ่อยครั้งที่มันยังคงแนะนำให้ลบโปรแกรมป้องกันไวรัส แต่ฉันจะไม่แนะนำสิ่งนี้ ค่าสูงสุด - แทนที่เป็นอื่น แต่ด้วยความน่าจะเป็นที่ 95% Antivirus จะไม่โทษ

รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย เปิดคำสั่งบรรทัดในชื่อผู้ดูแลระบบและใช้คำสั่งทั้งสี่นี้: ipconfig / flushdns, netsh int ipv4 รีเซ็ต, netsh int ipv6 รีเซ็ต, netsh winsock รีเซ็ต หลังจากดำเนินการคำสั่งให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ปิดใช้งานโปรโตคอล IPv6 ไปที่คุณสมบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายและปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน 6. รีบูต

รีเซ็ตไอน้ำ คลิกปุ่มเริ่ม -> เพื่อดำเนินการและขับต่อไปนี้: Steam: // FlushConfig

นอกจากนี้ยังพยายามผลักดัน Netsh Winsock รีเซ็ตเป็นบรรทัดคำสั่ง รีบูต

หากไม่มีอะไรช่วยได้ - ติดตั้ง Windows ใหม่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน คุณรู้หรือไม่ว่าบางครั้งการติดตั้ง Windows 2 ครั้งเร็วขึ้นและง่ายกว่าการพยายามค้นหาสาเหตุของการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ สิ่งเดียวที่คุณมีเพียง 500 ของเล่นเท่านั้น - แต่คุณต้องการพวกเขาจริงๆเหรอ? หากหลังจากการติดตั้ง Windows ใหม่จะไม่เข้ามาจากนั้นด้วยความน่าจะเป็น 90% นี้เป็นปัญหากับอินเทอร์เน็ต

เรากำหนดลูกค้าให้กับที่อยู่ IP ของคุณ

เรากำหนดลูกค้าให้กับที่อยู่ IP ของคุณ

24.02.2021 Автор: admin