Âûûòòò ääå íà cs Go.

Counter-strike.

Ñêêêàòü sa counter-strike.

Cs.

× × × CS.

Cs.

Singaw

COUNTER-STRIKE â îîèèèèè

CS.

CS 1.6 ÿÿÿÿåèåå.

Ìîä ÿÿ counter-strike.

Cs go âûëòò å.

Îûûû÷÷ ååäûûû äààààààààà äèèò òîîèñõäèèò òîëüêî äèè òîëëéî ïî âèíå âàøåÉ ñïåðàöîííîÉ ñïñòììå. Ñëåäóåò çíàòü, ÷ Oi âûëåòû IDE èãðå IA îôèöèàëüíûõ ñåðâåðàõ, è âûëåòû IDE ïîïûòêå çàéòè IA ñåðâåðà ñîîáùåñòâà îòëè ÷ àþòñÿ äðóã IO äðóãà, Oae EAE íåîôèöèàëüíûå ñåðâåðà ïîäãðóæàþò Aai Naie íàñòðîéêè. Anee AEA ïðîáëåìà ïðîèñõîäèò èìåííî ñ îôèöèàëüíûìè èãðàìè, Oi ðàññìîòðèì âîçìîæíûå ðåøåíèÿ.

ÏîóóëÒààÒàÒ CS GO SAAN KONTRIBUSYON POINT OPTION?

Source Engine äîâîëüíî ïðèõîòëèâàÿ âåùü, è î ÷ AIU ÷ Anoi ùåêî ÷ AO íåðâèøêè íåîïûòíûì ïîëüçîâàòåëÿì. Êàèèééééééêsêsêëëëëëëëëëîîïïïåïååååååå, è ,,,, à à à îîîîîééî ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ × × × íàí ûûûûûûûûûûûûììììììòòòöö öûûûûûûûûû.

 1. Lady äèñåååå ààà ÷, íàõîääììyööñññ
 2. IEI II ïðîöåññó csgo.exe, Ïðèîðèòåò -> Âûñîêèé (ðåàëüíîãî âðåìåíè ñòàâèòü IA ðåêîìåíäóåòñÿ)
 3. × òîáû èãðà êàæäûé Dac çàïóñêàëàñü IA âûñîêîì ïðèîðèòåòå, è IA íóæíî áûëî êàæäûé Dac ïðîäåëûâàòü ïðîöåäóðó âûøå - óêàæèòå â ñâîéñòâàõ çàïóñêà èãðû ïàðàìåòð -High.

Åù¸¸ééé é îîééññññññîîîîîîîîîâ Рåëèè AA èääààäààäàààà å åååòòòòåçåíåççííííçíçççíûçííçííååûûûååûûûûûûûûûûûûûà oO àààåååååååååååååååå

 1. Ïåîäèììì â ñòòììììì (((ì ì ì ñììììììììììììðððððìì
 2. Ïêìì II ng isang CS GO ->
 3. Okasyon â â ëëàêêüüüåååå åûûûûûûûûûûûû
 4. Æìì èòòüü ê ê æäìì
 5. Tandaan

Í ÷ ÷ ì ì á àààòòòòòãããa ÃÃãa à ûûûûûûûûûûûûûûûûûûû.

 1. CS GO ê äääääüüüüüåååååååîìîìîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî
 2. CFG ïêêêêêêêêôôôôôô v v VIDEO
 3. Setting.mat_quene_mode.
 4. Ïî îèþþþþþþàååååååååòò -1 - ,,,,,, ìììììììì
 5. Tandaan

Âûøå óêàçàííû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå îøèáêè è IDE ÷ EIU âûëåòîâ, Oae ÷ Oi ïðîäåëàâ íóæíûå ìàíèïóëÿöèè AU ïðàêòè ÷ Anee íàâñåãäà ëèøèòå Naay ïðîáëåì ñ CS GO.

Ýò ññíîîî:

Ñòèè ïî ï åå CS.

Cs.

Kumusta, mahal na mga mambabasa. Sa ugnayan, ang gamebizclub command, at patuloy naming ibubunyag ang mga lihim ng counter-strike: Global nakakasakit, magbahagi ng kapaki-pakinabang na impormasyon at tulong upang makayanan ang mga karaniwang pagkakamali sa laro. Ngayon ay ipagpapatuloy namin ang teknikal na bahagi at ipaliwanag kung ano ang gagawin kung ang CS Go ay hindi kumonekta sa mga server.

Ang mga problema sa koneksyon ay nagmumula sa maraming tao: imposibleng ilunsad ang kliyente, pumunta sa lobby, at kadalasan ito ay nangyayari sa lahat na hindi hinahanap ng pulis ang server. Ito ay hindi ganap na gumagana, dahil ang koneksyon ay hindi gumagana, ngunit lumikha ng isang card para sa paglalaro ng mga bot - hindi sa lahat. Sa gabay na ito, basahin ang tungkol sa mga pangunahing pagkakamali sa mga server at kung paano malutas ang mga ito.

Mula sa artikulong ito matututunan mo:

Pangangailangan sa System

Counter-strike: Global Offensive ay nilikha sa ilalim ng Windows Operating System Version XP, 7, 8 at 10. Ang matatag na trabaho sa Mac at iba pang mga operating system ay hindi garantisadong, kaya inirerekomenda ng mga developer ang pag-install ng Windows. Ang laro ay gagana nang maayos kung ang computer ay nakakatugon sa mga kinakailangan ng system nito.

Ang isa pang rekomendasyon ng developer ay upang maitaguyod lamang ang lisensiyadong bersyon sa Steam. Ang pag-play ng na-hack na bersyon ng CS: Go (Pirate) ay magiging problema - Ang Steam ay hindi magpapahintulot sa iyo sa mga opisyal na server at hindi hahanapin ang isang mapagkumpetensyang laro, at maaari ka lamang maglaro sa hindi opisyal na mga server ng komunidad.

Magbasa nang higit pa - Lisensya CS: Pumunta - Saan at kung paano makuha ito?

Mga teknikal na error

Kung may problema sa koneksyon - walang koneksyon o matatag na koneksyon sa mga server, kailangan mong i-restart ang laro o i-restart ang PC. Ang problema ay hindi malulutas? Suriin ang koneksyon sa network - marahil walang koneksyon sa Internet dahil sa operating provider ng trabaho, naka-off router o hindi bayad na internet.

Kung ang pulis ay hindi kumonekta sa mga server ng komunidad, suriin ang mga checkbox sa mga setting ng filter: Alisin ang mga marka ng setting, dagdagan ang pinakamataas na pinahihintulutang halaga ng ping kapag naghahanap ng mga tugma. Na may mataas na mga kinakailangan sa mga setting, ang laro ay tumingin para sa mga tugma sa napalaki pamantayan. Kung walang tugma ay angkop - pagkatapos ay ang search sheet ay walang laman.

Posible na pagkatapos ng mga aksyon na inilarawan sa itaas, ang problema ay hindi mag-iiwan - koneksyon sa network at ang mga setting ay nasa order, ngunit pagkatapos ng paglulunsad walang mangyayari. Sa kasong ito, kailangan mong lumabas ng laro at i-off ang singaw, pumunta sa root directory ng laro at patakbuhin ang steam.exe file sa ngalan ng administrator - ang hindi sapat na priyoridad ng programa ay kadalasang ang imposibilidad nito buong paggana.

I-update ang mga error

Ang problema sa mga server ay maaaring mangyari pagkatapos ng pag-update na pumapalit sa mga lumang file sa mga bago - sa mga bihirang kaso, ang laro ay nagsisimula upang mag-isyu ng mga error, halimbawa, ay hindi pumasok sa lobby at nag-crash. Sa kasong ito, tanggalin at i-upload muli ang pulis, o linisin ang cache.

Gawing madali - piliin ang CS: Global nakakasakit sa steam games list, mag-click dito sa kanang pindutan ng mouse at piliin ang "Recount Cache" sa menu ng mga setting. Steam recovers lokal na mga file sa PC, mga pag-download at palitan ang mga nasira file na kinakailangan para sa normal na operasyon ng laro.

Pagkatapos ng paglabas ng bawat pag-update, inirerekumenda namin agad itong i-install. Kung hindi ito tapos na, pagkatapos ay naiiba ang bersyon sa PC mula sa bersyon ng server - maaari rin itong humantong sa mga error sa koneksyon sa mga server.

Mga problema sa Firevol

Ang mga programa ng firewall at antivirus ay maaaring maging sanhi ng imposible ng paghahanap ng mga tugma, lumikha o sumali sa kanila. Ang mga programang ito ay nagbabawal ng access sa network para sa mga tukoy na application na naka-install sa iyong PC.

Lalo na madalas ito nangyayari pagkatapos mag-upgrade o mag-install ng isang bagong antivirus, na sa pamamagitan ng default ay maaaring i-block ang access sa CS: pumunta.

 • Kung ang laro ay lisensyado - idagdag ito sa listahan ng mga pinagkakatiwalaang mga aplikasyon ng antivirus o sa listahan ng pagbubukod upang alisin ang lock.
 • Ito ay mas mahirap sa Pirates - isang programa ng pag-hack na maaaring isaalang-alang ng antivirus ang kahina-hinala o spyware sa ito. Sa kasong ito, magbibigay ito ng mga babala at i-block ang pag-access hanggang hindi mo ito i-disable. Ngunit kapag naka-off ang antivirus, maaari mong "kunin" ang iba't ibang spyware na nagpapadala ng data sa mga intruder.

Samakatuwid, ipinapayo namin sa iyo na magtatag lamang ng lisensyadong bersyon ng CS: pumunta at huwag pumunta sa network nang walang antivirus.

Bihirang pagkakamali

Sa napakabihirang mga kaso, ang koneksyon sa server ay maaaring masira kapag ang server mismo ay hindi tama. Kung ang Lumikha ay pumasok sa lahat ng mga utos upang makumpleto at mas mahusay na kumonekta sa console, ang ilang mga manlalaro ay hindi maaaring sumali.

Ang problemang ito ay lutasin lang. Ipasok ang command na "sv_forcepreload 1" - pahihintulutan nito ang iba pang mga tao na kumonekta lamang pagkatapos ng pag-download ng buong card.

Sumulat tayo

Sa gabay na ito, sinabi namin kung ano ang gagawin kung ang pulis ay hindi kumonekta sa mga server. Ang mga pangunahing error ay nauugnay sa mga setting ng network, PC at antivirus program. Sa kabutihang palad, ang karamihan sa mga problema ay nalutas sa loob ng 10-15 minuto.

Basahin din - kung ano ang gagawin kung CS: pumunta crashes o hindi magsisimula?

Ang mga sumusunod na artikulo ng aming blog ay mas kapaki-pakinabang na impormasyon sa CS: pumunta. Iwanan ang iyong mga tanong sa mga komento - magiging masaya kami na sagutin ang mga ito. At makipag-ugnay. Sa lahat pa.

Team GAMEBIZBELUB.

Nabigo ang koneksyon pagkatapos ng 30 retries sa CS: go - kung paano ayusin

May-akda Yuri Vlasovich. Views. 791. Na-publish Na-update

Kung pagkatapos simulan ang CS: pumunta o sa pangunahing menu ay nagpa-pop up ng isang error: Nabigo ang koneksyon pagkatapos ng 30 retries - basahin ang buong artikulo. Sasabihin namin sa iyo kung paano suriin ang integridad ng mga file ng laro, ang bilis ng internet, ping at alisin ang mga posibleng dahilan para sa bug na ito. Isang halimbawa ng isang window na may isang error sa screenshot sa ibaba. Connection failed after 30 retries в CS GO

Ano ang ibig sabihin ng error, ang mga dahilan para sa clip cliff

Nabigo ang koneksyon pagkatapos ng 30 retries sa CS: pumunta ay literal na isinalin bilang "error sa koneksyon pagkatapos ng 30 pagtatangka." Mga iyon. Sinubukan ng laro na magtatag ng isang koneksyon sa server 30 beses at hindi ito nagtagumpay. Maaaring may ilang mga kadahilanan dito: mula sa mabagal na bilis ng Internet, na lumilikha ng isang mataas na ping. Bago i-block ang mga port ng laro. Ang Antivirus, Windows Brandmauer, na tumatakbo sa isang programa ng computer ng VPN o ang iyong internet provider, ay maaaring ma-block. Ang kasalukuyang karaniwang problema ay walang pagbabago na mga update o batch ng laro mismo. Sa kasong ito, hindi pinapayagan ang server mula sa server, kaya ang server ay "protektado" mula sa mga cheaters, dahil ang mga cheat ay napapataw o pinalitan ang mga aklatan sa counter strike. Isulat namin ang mga pagkilos na algorithm na sa 90% ng mga kaso ay aalisin ang problema Gamit ang koneksyon. Magsagawa ng mga pagkilos sa tinukoy na pagkakasunud-sunod.

Kung paano ayusin ang koneksyon ay nabigo ang error sa koneksyon

Bago gumawa ng mga setting at pag-check ng mga file sa CS: pumunta, gumawa kami ng tatlong pangunahing bagay: i-off ang antivirus at ang pagpapatakbo ng mga programa ng VPN (ang antivirus ay karaniwang hindi hinarang ang nais na mga port, ngunit kung minsan ito ay nangyayari). Susunod, pumunta kami sa "control panel" at i-off ang brandmaeer, ito ay ang "Windows Defender". Ang ikatlong hakbang - i-reboot ang router, upang walang mga break sa koneksyon sa Wi-Fi. Sundin ngayon ang mga tagubilin:

 1. Buksan ang anumang site na maaaring ipakita ang iyong IP address, kakailanganin mong kopyahin ito sa isang buffer o dokumento ng teksto. Maaari kang magpatuloy https://2ip.ru/ .

  Копируем айпи адрес с сайта
  Kopyahin ang iyong IP address mula sa site patungo sa buffer o i-save sa isang kuwaderno

 2. Buksan namin ang Steam, nakita namin sa library ng CS: Go Games at pumunta sa mga katangian.

  Заходим в Свойства игры
  Pumunta kami sa mga katangian ng CS: pumunta sa pag-click sa PCM ayon sa pangalan ng laro

 3. Ang karagdagang pag-click sa "Itakda ang mga parameter ng pagsisimula ...". Установить параметры запуска
 4. Nagrehistro kami sa string na "+ ClientPort 95.111.116.2". Sa halip na mga numerong ito, magreseta ng iyong IP address at i-click ang "OK". Прописываем клиентпорт с вашим IP адресом
 5. Higit pang buksan ang tab na "Mga lokal na file" at "suriin ang integridad ng mga file ng laro ...".

Matapos makumpleto ang tseke, patakbuhin ang CS: Pumunta at subukan upang pumunta sa anumang mode at simulan ang laro.

Kung ang error ay hindi nawawala, maaari kang magrehistro ng iba pang mga port sa parehong linya, subukan muna "+ ClientPort 26006", at kung hindi nakakonekta, pagkatapos ay "+ ClientPort 26007".

napag-alaman

Kadalasan, ang koneksyon ay nabigo matapos ang 30 retries error ay lilitaw sa CS: pumunta dahil sa mga problema sa internet o mabagal na koneksyon. Mas madalas sa mga kaso ng pagharang ng koneksyon ng VPN o isang brandmaer.

Kung mayroon kang isang lumang router, maaari siyang magtrabaho sa mga pagkabigo, bago patakbuhin ang laro, i-restart ito, maaari mo ring i-update ang firmware sa opisyal na website ng gumawa.

Anuman ang koneksyon ay hindi mabibigo upang irehistro ang clientport gamit ang IP address nito sa mga parameter ng startup. Isulat sa mga komento kung nakatulong sa iyo ang aming payo, kung mayroon kang anumang mga katanungan, magtanong sa ilalim ng pahinang ito.

Ay hindi makakonekta sa server ng pulis

Ang isa sa mga pinaka-karaniwang problema ay ang CS Go ay hindi kumonekta sa mga server. Sasabihin ko agad na kung minsan ay itinakda ang dahilan kung bakit ang paghahanap ng laro ay hindi mangyayari lamang imposible. Oo, sa bakuran ng ika-21 siglo, ang milyun-milyong manlalaro ay naglalaro sa pulis, ngunit ang ilang mga lihim ay nananatiling hindi nalaman.

Gusto kong magsimula sa kung ano. May mga araw kapag ang pag-atake ng DDoS ay na-hit sa server. Sa kasong ito, hindi lamang ikaw - walang makakonekta sa mga server. Nangyayari ito hindi madalas, ngunit nangyayari pa rin. Naglalaro ako sa pulis 2-3 beses sa isang linggo at sa isang lugar 1-2 beses sa isang buwan ng server ay maaaring hindi magagamit.

Samakatuwid, bago umakyat at nagsisikap na baguhin ang isang bagay doon, siguraduhin na ang mga server ay tama. Kung bago iyon, ang lahat ay mainam sa iyo, at bigla, hindi dahil dito hindi mo ito makakonekta sa laro, at pagkatapos ay huwag magmadali at maghintay para sa araw. Kung sa susunod na araw ang sitwasyon ay nangyari, malamang na ang problema ay nasa iyong panig.

Paano maintindihan na ang problema sa mga server? Sa katunayan, intuitive. Tingnan ang bilang ng mga manlalaro na naghahanap ng laro. Kadalasan ang kanilang numero ay hindi lalampas sa 5,000 katao.

Kung ang 10,000 o 20,000 manlalaro ay ipinapakita doon, ito ay malinaw na isang bagay sa kanilang panig. Plus hindi ka magkakaroon ng pamagat at hindi maaaring ipakita ang imbentaryo. Sa kasong ito, ang inskripsiyon ay maaaring parehong "pagkonekta sa laro" at "paghahanap para sa mga manlalaro at mga server" (walang pagkakaiba).

Ito ay naiintindihan. Kung ito ay isang problema pa rin sa iyong panig, subukan ang anumang bagay na inilarawan sa ibaba. Bago iyon ay may isang punto: Sa mode ng pagbabahagi ng singaw ng pamilya, ang isang laro ng network ay hindi magagamit. Tandaan na ang problema ay narito. Kung mayroon kang isang pirata - katulad din.

Ilunsad sa ngalan ng administrator. Lumabas sa Steam, mag-click sa Label ng Right-Click -> Patakbuhin sa ngalan ng administrator.

Baguhin ang maximum na ping. Pumunta sa pulis mismo -> Piliin ang Mga Setting -> Mga setting ng laro. Muling ayusin ang ping slider mula 150 hanggang 315. Subukan na kumonekta muli sa server.

Pagbabago ng rehiyon ng pag-download. Pumunta sa mga setting ng Steam -> Piliin ang tab na Mga Download at subukang baguhin ang rehiyon upang i-download. Russia - Moscow (kung nakatayo ka na, pagkatapos ay baguhin ang iba pang rehiyon).

I-reload ang router. Suriin ang router mula sa outlet, maghintay ng ilang minuto at itulak pabalik.

Huwag paganahin ang Windows Firewall. Mga tagubilin kung paano ito gagawin, inirerekomenda kong tingnan ang YouTube. Kadalasan, pinapayuhan pa rin itong alisin ang antivirus, ngunit hindi ko inirerekomenda ito. Maximum - palitan sa isa pa, ngunit may posibilidad ng 95% antivirus ay hindi masisi.

I-reset ang mga setting ng network. Buksan ang command ng linya sa pangalan ng administrator at dalhin doon ang apat na utos: ipconfig / flushdns, netsh int ipv4 reset, netsh int ipv6 reset, netsh winsock reset. Pagkatapos isagawa ang mga utos, i-restart ang computer.

Huwag paganahin ang IPv6 protocol. Pumunta sa mga katangian ng koneksyon sa network at huwag paganahin ang bersyon ng Internet protocol 6. I-reboot.

I-reset ang singaw. I-click ang pindutan ng Start-> upang maisagawa at i-drive ang mga sumusunod: Steam: // Flushconfig.

Subukan din upang drive Netsh WinSock i-reset sa command line. Reboot.

Kung walang nakakatulong - muling i-install ang mga bintana, huwag magdusa. Alam mo, paminsan-minsan ay muling i-install ang Windows 2 beses nang mas mabilis at mas madali kaysa sa sinusubukang hanapin ang dahilan para sa imposible ng pagkonekta sa mga server. Ang tanging bagay kung mayroon ka lamang 500 mga laruan doon - ngunit kailangan mo ba talaga ang mga ito? Kung pagkatapos muling i-install ang Windows ay hindi pumasok, pagkatapos ay may posibilidad ng 90% ito ay isang problema sa Internet.

Inireseta namin ang ClientPort sa iyong IP address.

Inireseta namin ang ClientPort sa iyong IP address.

24.02.2021 Автор: admin