Âûûòòò íäå cs gitmek

COUNTER STRİKE

Counter-Strike'de ñêêàòÜ

Cs.

× × × cs

Cs.

Buhar

COUNTER STRİKE

Cs

CS 1.6 ÿÿÿÿåèåå

Ììä ÿÿ karşı saldırı

CS GO Âûûòò Å

Î ÷ ÷ ëëëëëëûââÿàààààààààüüüüüüüüüüüüüüüòòüüòüüíîíîîîîîîîîòòîîîîíîîíîîîîîîîîîîî Ñëåäóåò çíàòü, ÷ oi âûëåòû ide Eada IA ​​îôèöèàëüíûõ ñåðâåðàõ, è âûëåòû ide ïîïûòêå çàéòè IA ñåðâåðà ñîîáùåñòâà îòëè ÷ àþòñÿ DOA io äðóãà, Oae êàê íåîôèöèàëüíûå ñåðâåðà ïîäãðóæàþò AAI Naie íàñòðîéêè. Anee AEA ïðîáëåìà ïðîèñõîäèò èìåííî ñ îôèöèàëüíûìè èãðàìè, Oi ðàññìîòðèì âîçìîæíûå ðåøåíèÿ.

Ïîóóóëòààòàò c cs katkı noktası seçenekleri nereye gidiyor?

KAYNAK MOTOR ENGLINE, è è åíüüüüüüü ao øøøøøøøøøøøìøìøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø. Êàèèéééééêêêêêêëëëëëëëëîîïïåïåååååå, è ,,, a harfi îîîîîééî ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ × × íàí ûûûûûûûûûûûûìììììììûûûûûûûûûûûûìììììììòòöö Öûûûûûûûûû

 1. Lady Äèñåååå ÷, íàõîääìììööññññññññ
 2. Ïêììöñññó csgo.exe, isteğe bağlı ->  Âññêéé (ÜuüüüÃãããÃååååòòòòòòòñòüòüüü)))))))
 3. X òîáû Eada êàæäûé DAC çàïóñêàëàñü IA âûñîêîì ïðèîðèòåòå, eia íóæíî áûëî êàæäûé DAC ïðîäåëûâàòü ïðîöåäóðó âûøå - óêàæèòå â ñâîéñòâàõ çàïóñêà èãğû ïàðàìåòð -Yüksek

Åù¸¸ééééé é îîéééññññññññîîîîîîîîîîîîîî.. Ð åëèè AA èääààäààäàààà å åååòòòòåçåíåççííííçíçççíûçííçííååûûûååûûûûûûûûûûûûûà oo AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 1. Ïååäìììììì Â Â âòìììììììììì (((ìììììììììììììììììììììììììììððððììììììììððììì
 2. CS GO -> ñÂ
 3. Vesilesiyle  ëëëêêüüüüüååå Åûûûûûûûûûûûû
 4. Ìììì èòòüü ê ê æÄìì
 5. Not

Í ÷ ÷ ì ìãããàààòòòòòÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃûûûûûûûûûûûûûûûûûûû

 1. CS GO ê äääääüüüüüåååååååîìîìîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî
 2. CFG ïêêêêêêêêêôôôôôô v v video
 3. Ayar.mat_quene_mode
 4. Ïî îèèşşımşımþåååååååòòò -1 - ,,,,,, ììììììììì
 5. Not

Âûøå óêàçàííû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå îøèáêè è ide ÷ EIU âûëåòîâ, OAE ÷ Oi ïðîäåëàâ íóæíûå ìàíèïóëÿöèè au ïðàêòè ÷ anee íàâñåãäà ëèøèòå ñåáÿ ïðîáëåì ñ CS GO.

Ýòííîîî:

Ñòèè ïî ïãåå cs

Cs.

Merhaba, sevgili okuyucular. Dokunmatik olarak, GamebizClub komutu ve Counter-Strike'nin sırlarını ortaya çıkarmaya devam ediyoruz: Küresel saldırgan, yararlı bilgileri paylaşıyor ve oyunda ortak hatalarla başa çıkmaya yardımcı oluyoruz. Bugün Teknik parçaya devam edeceğiz ve CS GO, sunuculara bağlanmazsa ne yapacağınızı açıklayacağız.

Bağlantı sorunları birçok insandan ortaya çıkar: Müşteriyi başlatmak, lobiye girmek imkansızdır ve genellikle polisin sunucuyu aramadığı her şeyde olur. Tamamen çalışmıyor, çünkü bağlantı çalışmıyor, ancak botlarla oynamak için bir kart oluşturun - hiç değil. Bu kılavuzda, sunucularla ana hataları ve bunları nasıl çözeceğinizi okuyun.

Bu yazıdan öğreneceksiniz:

Sistem gereksinimleri

Counter-Strike: Küresel saldırı, Windows işletim sistemi altında oluşturulur XP, 7, 8 ve 10. Mac ve diğer işletim sistemleri üzerinde stabil çalışmalar garanti edilmez, bu nedenle geliştiriciler Windows'u yüklemenizi önerir. Bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılıyorsa oyun iyi çalışacaktır.

Başka bir geliştirici önerisi, yalnızca buharda lisanslı versiyonunu oluşturmaktır. CS'nin hacklenmiş versiyonunu oynamak: GO (Korsan) sorunlu olacak - Steam, resmi sunuculara izin vermeyecek ve rekabetçi bir oyun aramayacak ve sadece topluluğun resmi olmayan sunucularında oynayabilirsiniz.

Devamını oku - Lisans CS: GO - Nerede ve nasıl elde edilir?

Teknik Hatalar

Bağlantıda bir sorun varsa - sunuculara bağlantı veya istikrarlı bir bağlantı yoktur, oyunu yeniden başlatmanız veya PC'yi yeniden başlatmanız gerekir. Sorun çözülmedi mi? Ağa bağlantıyı kontrol edin - belki işletim iş sağlayıcısı nedeniyle İnternet ile bağlantı yoktur, yönlendiriciyi kapatır veya ücretsiz interneti kapatın.

COP, topluluk sunucularına bağlanmazsa, Filtre ayarlarındaki onay kutularını kontrol edin: Ayar işaretlerini kaldırın, eşleşmeyi ararken izin verilen maksimum ping değerini artırın. Ayarlardaki yüksek gereksinimler ile, oyun şişirilmiş kriterler ile eşleşir. Eşleşme uygun değilse - o zaman arama sayfası boş olacaktır.

Yukarıda açıklanan eylemlerden sonra, sorun çıkmayacak - ağa bağlantı ve ayarlar sırayla, ancak hiçbir şey başlattıktan sonra gerçekleşmez. Bu durumda, oyundan kurtulmanız ve buharını kapatmanız gerekir, oyunun kök dizinine gidin ve Yönetici adına Steam.exe dosyasını çalıştırın - Programın yetersiz önceliği, çoğu zaman imkansızlığı Tam işleyiş.

Hataları güncelleme

Sunuculardaki sorun, eski dosyaları yenileriyle değiştiren güncellemeden sonra ortaya çıkabilir - nadir durumlarda oyun, örneğin lobiye girmez ve çökermemeye başlar. Bu durumda, COP'u tekrar silin ve yükleyin veya önbelleği temizleyin.

Kolaylaştırın - CS'yi seçin: Küresel Saldırı Steam Games listesinde, sağ fare düğmesiyle üzerine tıklayın ve Ayarlar menüsünde "Önbelleği Yenileyin" seçeneğini seçin. Steam, PC'deki yerel dosyaları kurtarır, oyunun normal çalışması için gerekli zarar görmüş dosyaları indirir ve değiştirin.

Her güncellemenin serbest bırakılmasından sonra derhal kurmanızı öneririz. Bu yapılmazsa, PC'deki sürüm sunucu sürümünden farklı olacaktır - bu aynı zamanda sunucularla bağlantı hatalarına yol açabilir.

Firevol Sorunları

Güvenlik duvarı ve virüsten koruma programları, eşleşmelerin imkansızlığının imkansızlığına neden olabilir, oluşturabilir veya katılabilir. Bu programlar, bilgisayarınızda yüklü olan belirli uygulamalar için ağa erişimi engeller.

Özellikle çoğu zaman bu, varsayılan olarak CS'ye erişimi engelleyebilen yeni bir antivirüs yükseltildikten veya yüklendikten sonra gerçekleşir.

 • Oyun lisansı ise - güvenilir antivirüs uygulamaları listesine veya kilidi kaldırmak için istisna listesinde ekleyin.
 • Korsanlar ile daha zordur - antivirüsün şüpheli veya casus yazılımları düşünebileceği bir hack programı. Bu durumda, sizi devre dışı bırakana kadar uyarılar ve erişimi engelleyecektir. Ancak virüsten koruma kapatıldığında, çeşitli casus yazılımları teslim etmeyi davetsiz misafirlere iletebilirsiniz.

Bu nedenle, yalnızca Lisanslı CS sürümünü kurmanızı tavsiye ederiz: GO ve Virüsten korumasız ağa gitmeyin.

Nadir hatalar

Çok nadir durumlarda, sunucuya bağlantı, sunucunun kendisi yanlış olduğunda kırılabilir. Creator, konsola tamamlamak ve daha iyi bağlamak için tüm komutları girerse, bazı oyuncular katılamazlar.

Bu sorun basitçe çözüldü. "SV_ForcePreload 1" komutunu girin - diğer kişilerin yalnızca tam kart indirmeden sonra bağlanmasına izin verir.

Toplamalım

Bu kılavuzda, polis sunuculara bağlanmazsa ne yapacağımı söyledik. Temel hatalar, ağ ayarları, PC'ler ve antivirüs programlarıyla ilişkilidir. Neyse ki, çoğu problem 10-15 dakikada çözülür.

Ayrıca okuyun - CS: GO kazarsa veya başlamazsa ne yapmalı?

Blogumuzun aşağıdaki maddeleri, CS: GO hakkında daha da yararlı bilgilerdir. Sorularınızı yorumlarınızı bırakın - onlara cevap vermekten memnuniyet duyarız. Ve temas halinde olun. Henüz herkese.

Takım GamıBizbelub.

CS'de 30 denilenden sonra bağlantı başarısız oldu: GO - Nasıl düzeltilir

Yazar Yuri Vlasovich Görüntüleme 791. Yayınlanan Güncellenmiş

CS'yi başlattıktan sonra: gidin veya ana menüde bir hata açar: Bağlantı 30 denilenden sonra başarısız oldu - tüm makalenin tamamını okuyun. Oyun dosyalarının bütünlüğünü, internetin hızı, ping ve bu hatanın olası nedenlerini ortadan kaldıracağınızı size söyleyeceğiz. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bir hatalı bir pencerenin örneği. Connection failed after 30 retries в CS GO

Hata ne anlama geliyor, klip uçurumun nedenleri

CS'de 30 denemeden sonra bağlantı başarısız oldu: GO Kelimenin tam anlamıyla "30 denemeden sonra bağlantı hatası" olarak çevrilir. Şunlar. Oyun, 30 kez sunucu ile bir bağlantı kurmaya çalıştı ve başarılı olmadı. Burada birkaç neden olabilir: İnternetin yavaş hızından, yüksek bir ping yaratır. Oyun limanlarını engellemeden önce. VPN bilgisayar programında veya internet sağlayıcınızda çalışan antivirüs, Windows Brandmauer, engellenebilir. Şu anda ortak sorun, oyunun kendisinin güncellemelerini veya partilerini değiştirmemektedir. Bu durumda, sunucuya sunucudan izin vermez, bu nedenle sunucu hilelerden "korunur", çünkü counter grevindeki kütüphaneleri üzerine yazar ya da kütüphaneleri değiştirir. Bağlantı ile. Belirtilen sıradaki eylemleri gerçekleştirin.

Bağlantı Nasıl Onarılır Başarısız Bağlantı Hatası

Ayarlar yapmadan ve CS'deki dosyaları kontrol etmeden önce: GO, üç ana şey yapıyoruz: Antivirüsü ve çalışan VPN programlarını kapatırız (antivirüs genellikle istenen bağlantı noktalarını engellemez, bazen de olur). Daha sonra, "Kontrol Paneline" gidiyoruz ve Brandmaeer'i kapatıyoruz, "Windows Defender". Üçüncü adım - yönlendiriciyi yeniden başlatın, böylece Wi-Fi bağlantısında bir kırılma olmaz. Şimdi talimatları izleyin:

 1. IP adresinizi görüntüleyebilen herhangi bir siteyi açın, bir arabellek veya metin belgesine kopyalamanız gerekir. Devam edebilirsin https://2ip.ru/ .

  Копируем айпи адрес с сайта
  IP adresinizi siteden arabelleğe kopyalayın veya bir dizüstü bilgisayarda kaydet

 2. Buhar açıyoruz, CS kütüphanesinde buluyoruz: GO oyunları ve mülklere git.

  Заходим в Свойства игры
  CS'nin özelliklerine gidiyoruz: PCM'yi isimle tıkladığımız oyunu

 3. Ayrıca "Başlat Parametrelerini Ayarla ..." üzerine tıklayın. Установить параметры запуска
 4. "+ Clientport 95.111.116.2" dizgisine kayıt yaptırıyoruz. Bu numaralar yerine, IP adresinizi reçete edin ve "Tamam" ı tıklayın. Прописываем клиентпорт с вашим IP адресом
 5. "Yerel Dosyalar" sekmesini daha da açın ve "Oyun dosyalarının bütünlüğünü kontrol edin ...".

Kontrol tamamlandıktan sonra, CS'yi çalıştırın: Git ve herhangi bir moda gitmeye çalışın ve oyuna başlayın.

Hata kaybolmazsa, diğer bağlantı noktalarını aynı satırda kaydedebilir, önce "+ Clientport 26006" deneyin ve "+ Clientport 26007".

bulgular

Genellikle, CS'de 30 deneme hatası görüntülendikten sonra bağlantı başarısız oldu: İnternet sorunları veya yavaş bağlantı nedeniyle gidin. Bir VPN bağlantısını veya bir markayı engelleme durumlarında daha az sıklıkta.

Eski bir yönlendiriciniz varsa, oyu çalıştırmadan önce başarısızlıklarla çalışabilir, yeniden başlatın, üreticinin resmi web sitesindeki ürün yazılımını ek olarak güncelleyebilirsiniz.

Bağlantı ne olursa olsun, Clientport'u başlangıç ​​parametrelerinde IP adresi ile kaydedemez. Önerimiz size yardımcı olsaydı, herhangi bir sorunuz varsa, bu sayfaya sorarsanız, yorumlarda yazın.

Polisin sunucusuna bağlanamadı

En yaygın sorunlardan biri, CS GO'un sunuculara bağlanmamasıdır. Hemen söyleyeceğim ki, oyun aramanının nedeni imkansız olmamanın nedenini belirlediğini söyleyeceğim. Evet, 21. yüzyılın avlusunda, milyonlarca oyuncu poliste oynuyor, ancak bazı sırlar keşfedilmemiş kalır.

Ne ile başlamak istiyorum. DDOS saldırısının sunucuya çarptığı günler var. Bu durumda, sadece sen değilsin - kimse sunuculara bağlanamaz. Bu sık sık olmaz, ama yine de olur. COP'da haftada 2-3 kez oynarım ve bir yerde sunucunun ayında 1-2 kez mevcut olmayabilir.

Bu nedenle, tırmanmadan ve orada bir şeyi değiştirmeye çalışmadan önce, sunucuların tamam olduğundan emin olun. Bundan önce, her şey senin için iyiydi ve aniden, bununla birlikte değil, oyuna bağlanamaz, o zaman acele etmeyin ve günün beklemeyin. Ertesi gün durum gerçekleşirse, muhtemelen sorun sizin tarafınızdadır.

Sunucularla ilgili sorunun nasıl anlaşılması? Aslında, sezgisel. Oyunu arayan oyuncuların sayısına bakın. Genellikle bunların sayısı 5.000 kişiyi geçmez.

Orada 10.000 veya 20.000 oyuncu sergileniyorsa, o zaman açıkça yanlarında bir şey. Ayrıca başlığa sahip olmayacak ve envanteri göstermeyebilirsin. Bu durumda, yazıt ikisi de "Oyuna bağlanma" ve "Oyuncular ve Sunucular Ara" (fark yok) olabilir.

Anlaşıldı. Hala yanınızda bir sorun varsa, aşağıda açıklanan bir şeyleri deneyin. Bundan önce bir nokta var: buhar aile paylaşım modunda, bir ağ oyunu mevcut değil. Sorunun burada olabileceğini unutmayın. Eğer bir korsan varsa - benzer şekilde.

Yönetici adına başlayın. Steam'den çıkın, Sağ tıklama etiketine tıklayın -> Yönetici adına çalıştırın.

Maksimum ping değiştirin. COP'un kendisine git -> Ayarlar -> Oyun Ayarları'nı seçin. Ping kaydırıcısını 150 ila 315 arasında yeniden düzenleyin. Sunucuya tekrar bağlanmayı deneyin.

İndirme bölgesini değiştirme. Steam Ayarlarına Git -> İndirme sekmesini seçin ve indirmek için bölgeyi değiştirmeyi deneyin. Rusya - Moskova (eğer zaten durursanız, diğer bölgeyi değiştirin).

Yönlendiricinin yeniden yüklenmesi. Yönlendiriciyi çıkıştan kontrol edin, birkaç dakika bekleyin ve geri koyun.

Windows Güvenlik Duvarı'nı devre dışı bırakın. Bunun nasıl yapılacağının talimatları, Youtube'a bakmanızı öneririm. Genellikle, hala antivirüsün kaldırılması tavsiye edilir, ancak bunu tavsiye etmem. Maksimum - diğerine değiştirin, ancak% 95'lik antivirüs olasılığı ile suçlanmamaktadır.

Ağ Ayarları Sıfırlama. Yönetici adındaki satır komutunu açın ve bu dört komutu alın: IPConfig / Flushdns, Netsh Int IPv4 Sıfırla, Netsh Int IPv6 Sıfırlama, Netsh Winsock Reset. Komutları yürüttükten sonra, bilgisayarı yeniden başlatın.

IPv6 protokolünü devre dışı bırakın. Ağ Bağlantısı özelliklerine gidin ve İnternet Protokolü sürümünü devre dışı bırakın. Yeniden başlatın.

Steam'i sıfırla. Aşağıdakileri yürütmek ve sürdürmek için Başlat-> düğmesine tıklayın: Buhar: // flushconfig.

Ayrıca Netsh Winsock RESET'i komut satırına götürmeyi deneyin. Yeniden başlatmak.

Hiçbir şey yardımcı olursa - Windows'u yeniden yükleyin, acı çekmeyin. Biliyorsunuz, bazen Windows 2 kat daha hızlı ve daha kolay, sunuculara bağlanmanın imkansızlığının nedenini bulmaya çalışmaktan daha kolay. Orada sadece 500 oyuncak varsa - ama onlara ihtiyacın var mı? Windows'u tekrar yükledikten sonra girmezse, daha sonra% 90 olasılıkla bu, internette bir sorundur.

IP adresinizle Clientport'u reçete ediyoruz

IP adresinizle Clientport'u reçete ediyoruz

24.02.2021 Автор: admin