Âûòòòấy ääå uộc CS đi

Counter-Strike.

Ñêêneongü tại Counter-Strike

Cs.

× × × Cs

Cs.

hơi nước

Counter-Strike îîèèèèèè

Cs.

CS 1.6 ÿÿÿÿÿÿèèèå.

Ìîä ÿÿ Counter-Strike

Cs đi âûëòò å

Î ÷ ÷ ëëëëëëûââÿàààààààààüüüüüüüüüüüüüüüòòüüòüüíîíîîîîîîîîòòîîîîíîîíîîîîîîîîîîî Ñëåäóåò çíàòü, ÷ oi âûëåòû IDE èãðå Ia îôèöèàëüíûõ ñåðâåðàõ, è âûëåòû IDE ïîïûòêå çàéòè Ia ñåðâåðà ñîîáùåñòâà îòëè ÷ àþòñÿ äðóã IO äðóãà, OAE EAE íåîôèöèàëüíûå ñåðâåðà ïîäãðóæàþò AAI ñâîè íàñòðîéêè. Åñëi æïðîáëåìà ïðîèñõîäèò èò è ñ ñ ôiöèéëüíûìè èðàðèðà, òî ðèññìîòðèì âîçìîççìííûå ðåøåíÿåå.

Ïîóëòààòà CS Đi đâu Tùy chọn điểm đóng góp?

Nguồn Engine Englline, è è åíüüüüüüüüüüüüüøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø. Êneèèéééééééceêêêêêêneëëëëîïïïåïåååååå, è ,,, ò à àîîîééî ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ × × × uộc ûûûûûûûûûûûûûììììììòòòòônöö öûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû

 1. Lady äèñåååå Àààà ÷, uộcîîääììììììööññññ
 2. Ïêììöñññó CSGO.EXE, Tùy chọn -> Â âññêéé (üüüüüããããåååòòòòòòòòñòüòüüüü)))))))
 3. × òîáû èãðà êàæäûé DAC çàïóñêàëàñü Ia âûñîêîì ïðèîðèòåòå, è Ia íóæíî áûëî êàæäûé DAC ïðîäåëûâàòü ïðîöåäóðó âûøå - óêàæèòå â ñâîéñòâàõ çàïóñêà èãðû ïàðàìåòð -Cao

Åù¸¸éééé é îééñññññññññîîîîîîîîîîîîîâ. Ð åëëèè èääàààààààààà.

 1. Ïåîäèììì Â â ñòììì (((((ììììììììììðððððði
 2. Ïêìì ï cs Go ->
 3. Nhân dịp â
 4. Æìì èòòüü ê ê æäìì
 5. Ghi chú

Í ÷ ÷ ì ì ìÃÊNGEÀÀO

 1. CS GO ê äääääüüüüüåååååååîìîìîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî
 2. Cfg ïceêêêêêêêêêêleôôô V v V Video
 3. Cài đặt.mat_quene_mode.
 4. Ï îèþþþþþþàååååååòò -1 - ,,,,,,, ìììììììì
 5. Ghi chú

Âûøå óêàçàííû íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå îøèáêè è IDE ÷ EIU âûëåòîâ, OAE ÷ oi ïðîäåëàâ íóæíûå ìàíèïóëÿöèè au ïðàêòè ÷ åñêè íàâñåãäà ëèøèòå ñåáÿ ïðîáëåì ñ CS GO.

Ý ññíîîî:

Ñòèè ïî ïÃåå cs

Cs.

Xin chào, những người đọc thân mến. Liên lạc, lệnh GamebizClub và chúng tôi tiếp tục tiết lộ những bí mật của Counter-Strike: Cực kỳ toàn cầu, chia sẻ thông tin hữu ích và giúp đối phó với những sai lầm phổ biến trong trò chơi. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục phần kỹ thuật và giải thích phải làm gì nếu CS GO không kết nối với các máy chủ.

Các vấn đề kết nối phát sinh từ nhiều người: Không thể khởi chạy khách hàng, đi vào sảnh và thường xảy ra với tất cả những gì COP không tìm kiếm máy chủ. Nó không hoạt động đầy đủ, bởi vì kết nối không hoạt động, nhưng tạo một thẻ để phát với bot - hoàn toàn không có. Trong hướng dẫn này, hãy đọc về các lỗi chính với các máy chủ và cách giải quyết chúng.

Từ bài viết này, bạn sẽ học:

Yêu cầu hệ thống

Counter-Strike: Cuộc tấn công toàn cầu được tạo trong các phiên bản hệ điều hành Windows XP, 7, 8 và 10. Công việc ổn định trên Mac và các hệ điều hành khác không được đảm bảo, vì vậy các nhà phát triển khuyên bạn nên cài đặt Windows. Trò chơi sẽ hoạt động tốt nếu máy tính đáp ứng yêu cầu hệ thống của mình.

Khuyến nghị khác của nhà phát triển là chỉ thiết lập phiên bản được cấp phép trong Steam. Chơi phiên bản hack của CS: Go (Pirate) sẽ có vấn đề - Steam sẽ không cho phép bạn đến các máy chủ chính thức và sẽ không tìm kiếm một trò chơi cạnh tranh, và bạn chỉ có thể chơi trên các máy chủ không chính thức của cộng đồng.

Đọc thêm - Giấy phép CS: Đi - Ở đâu và làm thế nào để có được nó?

Lỗi kỹ thuật

Nếu có vấn đề với kết nối - không có kết nối hoặc kết nối ổn định nào với các máy chủ, bạn cần khởi động lại trò chơi hoặc khởi động lại PC. Vấn đề không giải quyết? Kiểm tra kết nối với mạng - có thể không có kết nối với Internet do nhà cung cấp dịch vụ vận hành, đã tắt bộ định tuyến hoặc internet chưa thanh toán.

Nếu COP không kết nối với các máy chủ cộng đồng, hãy kiểm tra các hộp kiểm trong cài đặt bộ lọc: Xóa các dấu cài đặt, tăng giá trị PING tối đa cho phép khi tìm kiếm các trận đấu. Với các yêu cầu cao trong các cài đặt, trò chơi sẽ tìm kiếm các trận đấu với các tiêu chí bị thổi phồng. Nếu không có trận đấu nào phù hợp - thì bảng tìm kiếm sẽ trống.

Có thể là sau khi các hành động được mô tả ở trên, vấn đề sẽ không để lại - kết nối với mạng và các cài đặt theo thứ tự, nhưng sau khi khởi chạy không có gì xảy ra. Trong trường hợp này, bạn cần phải thoát khỏi trò chơi và tắt hơi nước, hãy chuyển đến thư mục gốc của trò chơi và chạy tệp Steam.exe thay mặt cho quản trị viên - ưu tiên không đủ của chương trình thường là sự bất khả thi của nó Đầy đủ chức năng.

Cập nhật lỗi

Vấn đề với các máy chủ có thể xảy ra sau khi cập nhật thay thế các tệp cũ bằng những tệp mới - trong những trường hợp hiếm hoi, trò chơi bắt đầu phát hành lỗi, ví dụ, không nhập sảnh và sự cố. Trong trường hợp này, xóa và tải lại cảnh sát một lần nữa hoặc dọn dẹp bộ nhớ cache.

Làm cho nó dễ dàng - Chọn CS: COUPULILED toàn cầu Trong danh sách Trò chơi Steam, nhấp vào nó bằng nút chuột phải và chọn "kể lại bộ nhớ cache" trong menu Cài đặt. Steam phục hồi các tệp cục bộ trên PC, tải xuống và thay thế các tệp bị hỏng cần thiết cho hoạt động bình thường của trò chơi.

Sau khi phát hành mỗi bản cập nhật, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt ngay lập tức. Nếu điều này không được thực hiện, thì phiên bản trên PC sẽ khác với phiên bản máy chủ - điều này cũng có thể dẫn đến các lỗi kết nối với máy chủ.

VẤN ĐỀ FIREVOL.

Các chương trình Tường lửa và Antivirus có thể gây ra sự bất khả thi của việc tìm kiếm các trận đấu, tạo hoặc tham gia cùng họ. Các chương trình này chặn quyền truy cập vào mạng cho các ứng dụng cụ thể được cài đặt trên PC của bạn.

Đặc biệt thường thì điều này xảy ra sau khi nâng cấp hoặc cài đặt Antivirus mới, theo mặc định có thể chặn quyền truy cập vào CS: GO.

 • Nếu trò chơi được cấp phép - hãy thêm nó vào danh sách các ứng dụng chống vi-rút đáng tin cậy hoặc trong danh sách ngoại lệ để xóa khóa.
 • Nó khó khăn hơn với Cướp biển - một chương trình hack mà Antivirus có thể xem xét đáng ngờ hoặc phần mềm gián điệp vào đó. Trong trường hợp này, nó sẽ đưa ra cảnh báo và chặn truy cập cho đến khi bạn vô hiệu hóa nó. Nhưng khi tắt phần mềm chống vi-rút, bạn có thể "nhặt" nhiều phần mềm gián điệp khác nhau truyền dữ liệu cho những kẻ xâm nhập.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập phiên bản CS được cấp phép: GO và không đi đến mạng mà không cần chống vi-rút.

Sai lầm hiếm gặp

Trong trường hợp rất hiếm, kết nối với máy chủ có thể bị hỏng khi bản thân máy chủ không chính xác. Nếu người tạo vào tất cả các lệnh để hoàn thành và kết nối tốt hơn với bảng điều khiển, một số người chơi sẽ không thể tham gia.

Vấn đề này được giải quyết đơn giản. Nhập lệnh "sv_forcepreload 1" - nó sẽ cho phép người khác chỉ kết nối sau khi tải xuống toàn bộ thẻ.

Hãy tổng hợp

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã bảo phải làm gì nếu COP không kết nối với các máy chủ. Các lỗi cơ bản được liên kết với các cài đặt mạng, PC và chương trình Antivirus. May mắn thay, hầu hết các vấn đề được giải quyết trong 10-15 phút.

Đọc thêm - Phải làm gì nếu CS: Đi bị hỏng hoặc không bắt đầu?

Các bài viết sau của blog của chúng tôi thậm chí còn thông tin hữu ích hơn về CS: GO. Để lại câu hỏi của bạn trong các ý kiến ​​- chúng tôi sẽ rất vui khi trả lời họ. Và liên lạc. Cho tất cả mọi người

Đội Gamebizbelub.

Kết nối không thành công sau 30 lần thử lại trong CS: GO - Cách khắc phục

Tác giả Yuri Vlasovich. Lượt xem 791. Được phát hành Cập nhật

Nếu sau khi bắt đầu CS: GO hoặc trong menu chính bật lên lỗi: kết nối không thành công sau 30 lần thử lại - hãy đọc toàn bộ bài viết. Chúng tôi sẽ cho bạn biết cách kiểm tra tính toàn vẹn của các tệp trò chơi, tốc độ của Internet, Ping và loại bỏ các lý do có thể cho lỗi này. Một ví dụ về một cửa sổ có lỗi trong ảnh chụp màn hình bên dưới. Connection failed after 30 retries в CS GO

Lỗi có nghĩa là gì, lý do cho clip Clip

Kết nối không thành công sau 30 lần thử lại trong CS: GO được dịch theo nghĩa đen là "lỗi kết nối sau 30 lần thử." Những, cái đó. Trò chơi đã cố gắng thiết lập một kết nối với máy chủ 30 lần và nó không thành công. Có thể có một số lý do ở đây: từ tốc độ chậm của internet, tạo ra một ping cao. Trước khi chặn cảng trò chơi. Antivirus, Windows Brandmauer, chạy trên chương trình máy tính VPN hoặc nhà cung cấp internet của bạn, có thể bị chặn. Vấn đề phổ biến hiện là không thay đổi các bản cập nhật hoặc lô của trò chơi. Trong trường hợp này, nó không cho phép các máy chủ từ máy chủ, vì vậy các máy chủ được "bảo vệ" từ gian lận, vì lận ghi đè hoặc thay thế các thư viện trong Counter Strike. Chúng tôi sẽ viết những hành động thuật toán rằng trong 90% các trường hợp sẽ loại bỏ các vấn đề với kết nối. Thực hiện các hành động trong chuỗi được chỉ định.

Cách sửa chữa kết nối Lỗi kết nối không thành công

Trước khi thực hiện cài đặt và kiểm tra tệp trong CS: GO, chúng tôi thực hiện ba điều chính: Tắt phần mềm chống vi-rút và các chương trình VPN đang chạy (phần mềm diệt virus thường không chặn các cổng mong muốn, nhưng đôi khi nó xảy ra). Tiếp theo, chúng tôi đi đến "Bảng điều khiển" và tắt BrandMaueer, đây là "Windows Defender". Bước thứ ba - Khởi động lại bộ định tuyến, để sẽ không có sự cố trong kết nối Wi-Fi. Bây giờ hãy làm theo hướng dẫn:

 1. Mở bất kỳ trang web nào có thể hiển thị địa chỉ IP của bạn, bạn sẽ cần sao chép nó vào một bộ đệm hoặc tài liệu văn bản. Bạn có thể đi tiếp https://2ip.ru/ .

  Копируем айпи адрес с сайта
  Sao chép địa chỉ IP của bạn từ trang web vào bộ đệm hoặc lưu trong sổ ghi chép

 2. Chúng tôi mở Steam, chúng tôi tìm thấy trong thư viện CS: Go Games và đi đến các thuộc tính.

  Заходим в Свойства игры
  Chúng tôi đi vào các thuộc tính của CS: Go Clicking PCM theo tên trò chơi

 3. Nhấp khác vào "Đặt tham số Bắt đầu ...". Установить параметры запуска
 4. Chúng tôi đăng ký trong chuỗi "+ clientport 95.111.116.2". Thay vì các số này, hãy kê đơn địa chỉ IP của bạn và nhấp vào "OK". Прописываем клиентпорт с вашим IP адресом
 5. Tiếp tục mở tab "Tệp cục bộ" và "kiểm tra tính toàn vẹn của các tệp trò chơi ...".

Sau khi kiểm tra xong, hãy chạy CS: Đi và cố gắng đi đến bất kỳ chế độ nào và bắt đầu trò chơi.

Nếu lỗi không biến mất, bạn có thể đăng ký các cổng khác trong cùng một dòng, hãy thử đầu tiên "+ clientport 26006" và nếu không được kết nối, thì "+ clientport 26007".

Kết quả

Thông thường, kết nối không thành công sau 30 lần thử lại xuất hiện trong CS: Đi do vấn đề Internet hoặc kết nối chậm. Ít thường xuyên trong trường hợp chặn kết nối VPN hoặc BrandMAer.

Nếu bạn có một bộ định tuyến cũ, anh ta có thể làm việc với những thất bại, trước khi chạy trò chơi, khởi động lại nó, bạn có thể cập nhật thêm phần sụn trên trang web chính thức của nhà sản xuất.

Dù kết nối không không kiểm tra khách hàng với địa chỉ IP của mình trong các tham số khởi động. Viết trong các ý kiến ​​nếu lời khuyên của chúng tôi đã giúp bạn, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi theo trang này.

Không thể kết nối với máy chủ của cảnh sát

Một trong những vấn đề phổ biến nhất là CS GO không kết nối với máy chủ. Tôi sẽ nói ngay lập tức rằng đôi khi đặt ra lý do tại sao tìm kiếm trò chơi không xảy ra đơn giản là không thể. Vâng, trong sân của thế kỷ 21, hàng triệu người chơi chơi trong cảnh sát, nhưng một số bí mật vẫn chưa được khám phá.

Tôi muốn bắt đầu với những gì. Có những ngày mà cuộc tấn công DDoS bị tấn công trên máy chủ. Trong trường hợp này, không chỉ bạn - không ai có thể kết nối với máy chủ. Điều này xảy ra không thường xuyên, nhưng vẫn xảy ra. Tôi chơi trong cảnh sát 2-3 lần một tuần và một nơi nào đó 1-2 lần một tháng của máy chủ có thể không khả dụng.

Do đó, trước khi leo lên và cố gắng thay đổi một cái gì đó ở đó, hãy chắc chắn rằng các máy chủ đều ổn. Nếu trước đó, mọi thứ đều ổn với bạn, và đột nhiên, không phải với điều này không phải với điều này, bạn không thể kết nối với trò chơi, sau đó không vội vàng và chờ đợi trong ngày. Nếu ngày hôm sau, tình huống xảy ra, thì rất có thể vấn đề là về phía bạn.

Làm thế nào để hiểu rằng vấn đề với máy chủ? Trong thực tế, trực quan. Nhìn vào số lượng người chơi đang tìm kiếm trò chơi. Thông thường số lượng của họ không vượt quá 5.000 người.

Nếu 10.000 hoặc 20.000 người chơi được hiển thị ở đó, thì rõ ràng là một cái gì đó ở bên cạnh họ. Thêm vào đó, bạn sẽ không có tiêu đề và có thể không hiển thị hàng tồn kho. Trong trường hợp này, dòng chữ có thể là "kết nối với trò chơi" và "tìm kiếm người chơi và máy chủ" (không có sự khác biệt).

Nó đã được hiểu. Nếu nó vẫn là một vấn đề về phía bạn, hãy thử bất cứ điều gì của mô tả dưới đây. Trước đó có một điểm: trong chế độ chia sẻ gia đình Steam, trò chơi mạng không khả dụng. Hãy nhớ rằng vấn đề có thể ở đây. Nếu bạn có một tên cướp biển - tương tự.

Ra mắt thay mặt cho quản trị viên. Thoát hơi, nhấp vào nhãn nhấp chuột phải -> Chạy thay mặt cho quản trị viên.

Thay đổi ping tối đa. Chuyển đến chính cảnh sát -> Chọn Cài đặt -> Cài đặt trò chơi. Sắp xếp lại thanh trượt PING từ 150 đến 315. Cố gắng kết nối lại với máy chủ.

Thay đổi vùng tải xuống. Chuyển đến Steam Cài đặt -> Chọn tab Tải xuống và thử thay đổi vùng để tải xuống. Nga - Moscow (nếu bạn đã đứng, sau đó thay đổi khu vực khác).

Tải lại bộ định tuyến. Kiểm tra bộ định tuyến từ ổ cắm, đợi vài phút và đẩy lùi lại.

Vô hiệu hóa Tường lửa Windows. Hướng dẫn cách làm điều đó, tôi khuyên bạn nên nhìn vào YouTube. Thông thường, nó vẫn được khuyên nên loại bỏ phần mềm chống vi-rút, nhưng tôi sẽ không khuyến nghị điều này. Tối đa - Thay thế khác, nhưng với khả năng chống vi-rút 95% không phải là đổ lỗi.

Đặt lại Cài đặt mạng. Mở lệnh LINE trên tên quản trị viên và thực hiện có bốn lệnh này: ipconfig / underdns, reset ipv4 ipv4, thiết lập lại ipv6 ipv6, thiết lập lại winsock netsh. Sau khi thực hiện các lệnh, khởi động lại máy tính.

Vô hiệu hóa giao thức IPv6. Chuyển đến các thuộc tính kết nối mạng và vô hiệu hóa Giao thức Internet Phiên bản 6. Khởi động lại.

Đặt lại hơi nước. Nhấp vào nút Bắt đầu để thực thi và lái xe như sau: Steam: // FlushConfig.

Ngoài ra, hãy thử lái Netsh Winsock Reset vào dòng lệnh. Khởi động lại.

Nếu không có gì giúp - cài đặt lại Windows, đừng đau khổ. Bạn biết đấy, đôi khi cài đặt lại Windows 2 lần nhanh hơn và dễ dàng hơn là cố gắng tìm ra lý do cho sự bất khả thi của việc kết nối với các máy chủ. Điều duy nhất nếu bạn chỉ có 500 đồ chơi ở đó - nhưng bạn có thực sự cần chúng không? Nếu sau khi cài đặt lại Windows không nhập, thì có xác suất 90% Đây là một vấn đề với Internet.

Chúng tôi kê toa clientport với địa chỉ IP của bạn

Chúng tôi kê toa clientport với địa chỉ IP của bạn

24.02.2021 Автор: admin